Działanie KE, które wydłuża wsparcie dla unijnego sektora warzyw i owoców do roku 2017, zostało uznane przez Copa i Cogeca, jako krok w dobrym kierunku, ale jest niewystarczające, aby przynieść efekt i skompensować producentom poniesione straty.

Sekretarz generalny Copa i Cogeca, stwierdził, że producenci warzyw i owoców nadal znajdują się w sytuacji kryzysowej, która jest skutkiem rosyjskiego embarga. Federacja Rosyjska była największym rynkiem zbytu tych produktów. Ceny nadal nie powróciły do wcześniejszego poziomu, a eksport w marcu nie osiągnął zakładanego poziomu. Jako pozytywny sygnał odbiera Copa-Cogeca działania Komisji dowodzące powagi sytuacji i prowadzące do wydłużenia wsparcia od 1 lipca do 30 czerwca 2017 roku.

Nie do przyjęcia jest natomiast to, że Komisja zmniejszyła o 70 proc. ilość produktów, które mogą to wsparcie otrzymać w ramach nowego systemu pomocowego UE oraz to, że kompensacje przyznane producentom są tak niskie.

 Copa i Cogeca nadal wzywają Komisję Europejską do:

· ustalenia maksymalnego gwarantowanego poziomu ilości dla każdego z państw członkowskich w oparciu o ilości eksportowane przez to państwo do Rosji oraz w oparciu o jego produkcję warzyw i owoców;

· zwiększenia poziomu pomocy wyrównawczej za wycofywanie produktów z rynku, przyznając pierwszeństwo rozwiązaniom innym niż darmowa dystrybucja;

· zagwarantowania, że termin wypłaty środków rolnikom zostanie skrócony;

· zwiększenia ilości owoców i warzyw dla państw członkowskich z 3 do 5 tys. ton oraz zagwarantowanie im większej elastyczności w zakresie w kwalifikowalności produktów.