Omawiając przyszłość WPR, główny mówca, Flavio Coturni z Komisji Europejskiej położył nacisk na znaczenie nowocześniejszej i prostszej WPR w przyszłości, z łatwiejszym dostępem do ziemi i bardziej atrakcyjnymi obszarami wiejskimi, które zachęcałyby do podjęcia tam pracy, zgodnie z unijnym celem stymulacji wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Istnieje potrzeba większego ukierunkowanych środków, lepiej dostosowanych do lokalnych potrzeb i bardziej efektywnych pod względem kosztowym, by ograniczyć emisje i dostosować się do zmiany klimatu.

Przemawiając w czasie wydarzenia wiceprzewodniczący grupy roboczej „Środowisko” Copa i Cogeca zwrócił uwagę na znaczenie WPR opartej na silnym budżecie, by można było sprostać coraz poważniejszym wyzwaniom, a także na potrzebę innowacji, inwestycji, usług doradczych, edukacji i szkoleń.

Odniósł się również do znaczenia odpowiednich polityk, które zagwarantowałyby, że unijny sektor rolny może łagodzić zmianę klimatu i dostosowywać się do niej w sposób zrównoważony, niestanowiący zagrożenia dla produkcji żywności, zgodnie z porozumieniem paryskim.

Większe inwestycje w technologie takie jak systemy ograniczonej orki poprawiające zdrowie i produktywność gleby zostały poruszone przez wielu mówców.

Wspomniano także o korzyściach wynikających z rolnictwa precyzyjnego, które pozwala rolnikom oszczędzać zasoby naturalne. Należy stworzyć synergię między dostosowywaniem się do zmiany klimatu i produktywnością. Co więcej, badania muszą być inspirowane przez rolników, a rozpowszechnianie wiedzy nadal utyka w wąskich gardłach.

Ogólnie rzecz biorąc zgodzono się, że WPR w znacznym stopniu przyczynia się do osiągnięcia większości celów zrównoważonego rozwoju w UE.

W tym kontekście, przedstawiciel FAO, zwrócił uwagę na to, czego świat może nauczyć się dzisiaj od Europy. Pochwalił rolników, mówiąc, że codziennie w duże większej mierze przyczyniają się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju niż inne sektory.

Podsumowując, wiceprzewodniczący Copa, położył nacisk na korzyści i możliwości związane z biogospodarką i gospodarką obiegową oraz bioenergią, pozwalające UE na odejście od paliw kopalnych.