Obejmują one wzmocnienie aktualnie słabej pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym i zagwarantowanie im uczciwej części ceny płaconej przez konsumentów.

Do rolników trafia jedynie 8 proc. ceny bochenka chleba - podkreślił przewodniczący Copa w czasie wysłuchania w Parlamencie Europejskim. Stwierdził, że rolnicy nie otrzymują należnej im części ceny płaconej przez konsumentów.

Z analiz wynika, że mimo iż w 1995 r. do rolników trafiało 31 proc. ceny produktu, w 2011 r. było to jedynie 21 proc. W związku z tym Copa i Cogeca popierają najważniejsze rekomendacje przedstawione przez grupę, której przewodniczył Cees Veerman, aczkolwiek, zdaniem Copa-Cogeca, mogłyby one posunąć się jeszcze dalej.

W szczególności, dobre jest zalecenie dotyczące obowiązku zawierania umów na piśmie między rolnikami, przetwórcami i handlowcami. Popieramy również inicjatywę w zakresie zwiększenia przejrzystości na rynku poprzez stworzenie obserwatoriów rynku mleka, wołowiny i wieprzowiny, muszą one zostać jednak rozszerzone na inne sektory - jak np. mięso owiec.

Copa-Cogeca pochwala także zalecenie odnoszące się do przyjęcia unijnych przepisów ułatwiających walkę z nieuczciwymi praktykami handlowymi w łańcuchu żywnościowym.

Unijne ramy prawne, o które od dawna walczą Copa-Cogeca, mają kluczowe znaczenie by podmioty podlegały sankcjom w razie złamania przepisów UE. Niezależny ombudsman musi mieć możliwość nakładania sankcji w razie niestosowania się do zasad.

Należy również pracować nad dalszym rozwojem rynków terminowych. Skuteczne i prawidłowo funkcjonujące rynki terminowe pomagają rolnikom i spółdzielniom rolniczym lepiej zarządzać ryzykiem i ograniczają ich zależność od jednego tylko rynku zbytu. Copa-Cogeca pracuje nad stanowiskiem w sprawie narzędzi zarządzania ryzykiem. Dobrze, że zostanie podjęty również temat gwarancji kredytów eksportowych, by eksporterzy zyskali większą pewność.

Zalecenia te uzyskały również poparcie wiodących polityków wysokiej rangi, w tym komisarza Phila Hogana oraz posłów do PE Michela Dantina i Alberta Dessa. Unijni ministrowie rolnictwa także pochwalili to sprawozdanie. Grupa ta powstała, by znaleźć rozwiązania dla problemu występującego na unijnych rynkach rolnych, a mianowicie dla ekstremalnych wahań, a także, by zapewnić lepszą przyszłość rolnikom i ich spółdzielniom.