Wynika to z wyników czerwcowego barometru ekonomicznego DBV dla rolnictwa.Wartość indeksu pozostała prawie bez zmian na poziomie 14,7 punktu w porównaniu do 14,2 punktu z poprzedniego badania z marca.

Indeks obrazuje ocenę aktualnego rozwoju gospodarczego oraz oczekiwania, co do przyszłego rozwoju gospodarczego. Podczas gdy czerwcowa sytuacja w porównaniu z marcem była oceniana nieco bardziej pozytywnie ze względu na znacznie zwiększone oczekiwania dotyczące zbiorów, przyszłe oczekiwania pozostawały stosunkowo ostrożne.

Według prezesa DBV, decyzje polityczne w dobiegającej końca kadencji znacząco przyczyniły się do złych nastrojów w rolnictwie. Pakiet ochrony przed owadami, zaostrzenie rozporządzenia nawozowego i zmiany w polityce rolnej UE pociągają za sobą bolesne cięcia dla opłacalności gospodarstw. To stwarza niepewność i pilnie wymaga zmiany.

Chęć inwestowania wciąż na niskim poziomie

Zgodnie z wynikami czerwcowego badania odsetek rolników, którzy chcą inwestować, znacznie wzrósł, ale na poziomie 29 proc. jest nadal znacznie poniżej wartości z poprzednich lat. Wielkość inwestycji planowanych przez niemieckich rolników na najbliższe półrocze to 4,3 mld euro, o 0,4 mld euro więcej niż przed rokiem. Większe inwestycje w budynki gospodarskie były równoważone zmniejszonymi inwestycjami kapitałowymi w energię odnawialną.
Zauważalny wzrost planowanych inwestycji w zabudowanie gospodarskie z 1,7 do 2,2 mld euro dotyczył przede wszystkim z planów inwestycyjnych w pomieszczenia dla maszyn rolniczych, chlewnie i inwestycji konserwacyjnych i remontowych w obory dla bydła mlecznego. W wyniku realizacji programu inwestycji w rolnictwie wzrosło planowanie w obszarze techniki rolniczej przyjaznej środowisku i klimatowi. Wzrostowi zakupu technologii nawożenia i ochrony roślin towarzyszył jednak spadek inwestycji w traktory i technikę transportową. Całkowity wolumen planowanych inwestycji dotyczących maszyn w ciągu najbliższych sześciu miesięcy wynosił 0,9 mld euro, czyli o 0,1 mld euro więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Planowana wielkość inwestycji w odnawialne źródła energii zmniejszyła się o 0,2 miliarda do 0,5 miliarda euro.

Płynność gospodarstw nieznacznie się pogorszyła

Płynność gospodarstw nieznacznie pogorszyła się w porównaniu do marca. W czerwcu 2021 r. 17 proc. respondentów stwierdziło, że ich sytuacja płynnościowa jest napięta lub bardzo napięta. Udział w tej grupie gospodarstw produkujących pasze jest szczególnie wysoki (24 proc.).
W skali od 1 do 5 bieżąca sytuacja gospodarcza była oceniana nieco korzystniej ze średnią 3,05 niż perspektywy na przyszłość o średniej wartości 3,21. Obecna sytuacja gospodarcza była postrzegana nieco lepiej we wszystkich rodzajach działalności w porównaniu do marca. Głównym tego powodem były zwiększone oczekiwania dotyczące zbiorów. Szacowano, że ceny producentów rolnych zbóż i bydła w czerwcu 2021 r. miały być wyraźnie bardziej dodatnie niż w marcu. Natomiast ceny trzody chlewnej, paszy, nawozów i energii oceniane były wyraźnie gorzej niż na wiosnę.

Kryzys koronawirusa pozostawił ślad

W czerwcu 2021 r. 6 proc. ankietowanych rolników czuło się dotkniętych kryzysem koronowym (rok temu było to 10 proc.), a 15 proc. chciało odłożyć planowane inwestycje na czas nieokreślony (rok wcześniej 22 proc.)., Podczas gdy 22 proc. rolników twierdziło, że ponieśli straty w sprzedaży w wyniku pandemii korony, 9 proc. zakładało, że znaleźli nowe możliwości sprzedaży. Tylko 19 proc. rolników nadal podzielało ocenę, że wraz z koronawirusem rolnictwo ponownie zyska wyższy status w społeczeństwie. W badaniu z czerwca 2020 r. było ich 30 proc.. Z kolei około 36 proc. niemieckich rolników (w poprzednim roku 41proc.), było zdania, że w wyniku koronawirusa zapominano o troskach i potrzebach gospodarstw.