"Po tegorocznych zbiorach, które w czerwcu 2013 r. zapowiadają się korzystnie zarówno w UE, jak i u innych znaczących producentów, światowe ceny zbóż mogą ulec obniżeniu. Ich spadek będzie ograniczało rosnące zapotrzebowanie na zboża, zwłaszcza w krajach rozwijających się gospodarczo. W związku z tym w roku gospodarczym 2013/2014 ceny zbóż na świecie nadal będą relatywnie wysokie, ale prawdopodobnie niższe niż w poprzednim roku" - napisano w kwartalnej prognozie.

"Zmiany cen na rynkach zagranicznych będą oddziaływały na poziom cen zbóż w Polsce. Szczególnie silny wpływ na rynek krajowy będzie miał przewidywany mniejszy popyt ze strony krajów UE" - dodano.

"Na początku sezonu 2012/2013 według szacunków GUS krajowe zapasy zbóż wyniosły 4,2 mln ton. Według oceny IERiGŻ-PIB zapasy w tym czasie były niższe i ukształtowały się na poziomie 3,6 mln ton. Ocenia się, że ze względu na wzmożony eksport i ograniczony import w sezonie 2012/2013, krajowe zapasy zbóż na początku sezonu 2013/2014 będą znacznie mniejsze niż przed rokiem (o 1,1-1,5 mln ton)" - dodano w prognozie.

Zdaniem Agencji opóźnione siewy, a także niezbyt korzystne warunki klimatyczne w okresie wegetacji (wysokie temperatury, obfite opady powodujące podtopienia i powodzie w niektórych rejonach kraju) i spowodowane nimi trudności z wykonywaniem niektórych zabiegów agrotechnicznych, wpłyną prawdopodobnie na obniżenie plonów i pogorszenie jakości ziarna.

"Decydujący wpływ na poziom i jakość zbiorów będą miały jednak warunki agrometeorologiczne w ostatniej fazie rozwoju zbóż oraz w okresie żniw. Przewiduje się, że przy przeciętnych warunkach pogodowych, zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką) mogą być nieco mniejsze niż w 2012 r. (kiedy wyniosły 28,5 mln ton) oraz zbliżone do średniej z lat 2008-2012 (28 mln ton)" - dodano.

ARR ocenia, że w sezonie 2013/2014 w wyniku postępującej redukcji pogłowia trzody chlewnej, pomimo rosnącej produkcji żywca drobiowego nastąpi dalsze zmniejszenie popytu wewnętrznego na zboża.

"Prognozuje się, że w kraju skarmianie ziarna może zmniejszyć się o ponad 1 proc. w porównaniu z poprzednim sezonem i ukształtuje się na poziomie 16,2 mln ton. Przewiduje się również niewielkie zmniejszenie (do 5,2 mln ton) zużycia zbóż na cele konsumpcyjne. Pomimo wysokich cen, zakłada się wzrost wykorzystania zbóż na cele przemysłowe (do 2,6 mln ton), w tym na biopaliwa. Zużycie ziarna do siewu może być zbliżone do szacowanego w poprzednim roku i wyniesie 1,7 mln ton" - napisano.

"W sezonie 2013/2014 łączne krajowe zapotrzebowanie na zboże może być o 0,7 proc. mniejsze niż w poprzednim sezonie, kształtując się na poziomie 26,8 mln ton. Biorąc pod uwagę prognozy spadku zużycia oraz zmian wolumenu eksportu i importu ocenia się, że zapasy zbóż na koniec sezonu 2013/2014 mogą być o 0,2-0,4 mln ton większe niż na początku sezonu" - dodano.

ARR przewiduje, że w sezonie 2013/2014, przy nieco mniejszym poziomie krajowych zbiorów niż w poprzednim sezonie i mniejszych zapasach, eksport zbóż i przetworów zbożowych z Polski może być mniejszy, kształtując się na poziomie 2,9 mln ton.