W wyniku prowadzonych kontroli ujawniono 22 prowadzone nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, rozbioru, wprowadzania do obrotu mięsa, składowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pośrednictwa w obrocie zwierzętami oraz transportu zwierząt.

W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, nałożono w drodze decyzji administracyjnej 7 kar finansowych na łączną sumę 26 800 zł (nałożenie kolejnych 14 jest w toku), 7 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku), 1 sprawę przekazano właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii, 5 spraw przekazano do urzędu skarbowego (przekazanie kolejnej jest w toku).

W związku z powyższym w okresie 25 listopada - 15 grudnia 2014r. łącznie: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 28 kar finansowych na łączną sumę 81 100 zł, nałożenie 42 kolejnych jest w toku; nałożono 62 mandaty na łączną kwotę 27 450 zł; 8 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku); wydano 3 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 6 kolejnych jest w toku; 4 sprawy przekazano właściwym terenowo powiatowym lekarzom weterynarii; 5 spraw przekazano do urzędu skarbowego, przekazanie 1 kolejnej jest w toku; w stosunku do 1 urzędowego lekarza weterynarii wyznaczonego do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad podmiotem uchylono wyznaczenie.