Zużycie pośrednie (towary i usługi) stanowiło 58,2 proc. wartości produkcji rolnej (lub 252,6 mld euro), a wartość dodana, czyli wartość produkcji pomniejszona o wartość zużycia pośredniego 41,8 proc. lub 181,7 mld euro.

Eurostat stwierdził, że w wyniku ograniczonego wzrostu wartości produkcji rolnej przy wyższym wzroście konsumpcji pośredniej (+ 3,8 proc.) rolnictwo w UE osiągnęło wartość dodaną brutto o 3,5 proc. niższą niż w 2017 r.

Przy 77,2 mld euro (lub 18 proc. łącznej kwoty w UE) Francja osiągnęła najwyższą całkowitą wartość produkcji rolnej ze wszystkich państw członkowskich w 2018 r., następnie były Włochy (56,9 mld euro lub 13 proc.), Niemcy (52, 7 mld euro lub 12 proc.) i Hiszpania (52,2 mld euro lub 12% proc.), Wielka Brytania (29,8 mld euro lub 7 proc.), Holandia (28,2 mld euro lub 6 proc.), Polska (25 mld euro lub 6 proc.) i Rumunia (18,6 mld euro lub 4 proc.).

W porównaniu z 2017 r. wartość produkcji rolnej w 2018 r. wzrosła w połowie wszystkich państw członkowskich UE. W kategoriach względnych najwyższy wzrost odnotowano w Słowenii (+ 17,9 proc.), a następnie w Rumunii (+ 8,0 proc.) i Chorwacji (+ 5,9 proc.). Natomiast wartość produkcji rolnej spadła w Danii (-8,9 proc.), Szwecji (-8,8 proc.) i na Litwie (-7,4 proc.).
W państwach członkowskich o najwyższej całkowitej produkcji rolnej odnotowano następujący wzrost: 5,6 proc. we Francji i 3 proc. w Hiszpanii i we Włoszech. Natomiast w Niemczech odnotowano spadek o 6,3 proc.

Wartość produkcji zwierzęcej w UE spadła o 2,4 proc. w 2018 r., przy wzroście wolumenu o 1,2 proc. i spadku cen o 3,5 proc. Spadek wartości w 2018 r. był głównie spowodowany mniejszą wartością produkcji dotyczącej: świń o 7,4 proc., 3,2 proc. mleka i 1 proc. bydła, co wynikało przede wszystkim z niższych cen.

Wartość produkcji roślinnej wzrosła w UE o 2,7 proc., przy wzroście wielkości produkcji o 3,5 proc i spadku cen o 0,8 proc. Większa wartość wynikała przede wszystkim ze wzrostu o 23,7 proc. w przypadku wina, 14,2 proc. w przypadku winogron, 11,6 proc. kukurydzy, 8,8 proc. ziemniaków i 7,7 proc. owoców.

Chociaż wartość usług rolniczych i innych nierozerwalnych działań pomocniczych wzrosła w 2018 r. w porównaniu z 2017 r., to według Eurostatu ich wpływ na ogólny rozwój produkcji rolnej nie był znaczący.

Koszty sprzętu rolniczego (zużycie pośrednie) wzrosły w UE o 3,8 proc. Wynika to głównie ze wzrostu energii i smarów o 8,7 proc. oraz o 6 proc. kosztów pasz, co zostało częściowo zrekompensowane spadkiem kosztów: nawozów, polepszaczy gleby i środków ochrony roślin.