Miesięczny wzrost odzwierciedla przede wszystkim rewizję w górę światowej produkcji ziarna zbóż paszowych, związaną z wyższymi niż wcześniej przewidywano plonami w Chinach, Rosji i na Ukrainie. Na obecnym poziomie prognoza światowej produkcji zbóż paszowych wynosi prawie 1,433 mld ton, czyli o 1,7 procent (24,5 mln ton) rok do roku i nieznacznie poniżej rekordowo wysokiego poziomu zarejestrowanego w 2017 roku.

Prognozy globalnej produkcji pszenicy na 2019 r. również wzrosły od poprzedniego miesiąca, do 766,4 mln ton, 4,8 procent (34,8 mln ton) powyżej wyniku z poprzedniego roku. Większość miesięcznych korekt wynikała z podniesienia szacunków produkcji w UE, które z nawiązką zrównoważyły ​​zmniejszenie szacunków produkcji w USA.

W USA zasiewy pszenicy ozimej były prawie zakończone pod koniec listopada, szybciej niż w poprzednim roku, ale zgodnie ze średnim czasem. Wczesne wskazania sugerują, że zasiana powierzchnia może kurczyć się z powodu gorszych perspektyw cenowych w porównaniu do ubiegłego roku, podczas gdy warunki uprawy były nieco gorsze od normalnych poziomów. W UE, w następstwie wczesnych sezonowych deficytów opadów, lepsze opady w listopadzie pomogły w odzyskaniu poziomu wilgoci w glebie, przyczyniając się do zasiewów upraw w zimie. W dalekowschodnich i zachodnich częściach UE utrzymywała się jednak sucha pogoda, co spowodowało nieoptymalne warunki zasiewów, które mogą utrudniać wczesny rozwój upraw. Warunki uprawy pszenicy ozimej były korzystne w Rosji, co w połączeniu z ciągłym wsparciem rządowym mającym na celu stymulowanie wzrostu eksportu może zwiększyć zasiewany obszar. Z kolei na Ukrainie ograniczone deszcze i temperatura wyższa niż średnia utrudniały zasiewy pszenicy ozimej w kluczowych obszarach produkcji.

Na półkuli południowej obecnie wysiewa się zboża paszowe, a uprawy pszenicy zasieje się jeszcze w tym roku. Oczekuje się, że w Ameryce Południowej podwyższone ceny zbóż, poparte silnym popytem eksportowym, utrzymają wysoki poziom zasiewów kukurydzy w Argentynie, pomimo niekorzystnych opadów deszczu, które utrudniały siew oraz w Brazylii. Podobnie w Południowej Afryce, największym producencie kukurydzy na kontynencie afrykańskim, przewiduje się, że korzystne ceny zbóż pobudzą wzrost zasiewów kukurydzy, a wstępne wskazania pokazują obszar, który przekroczyłby średnią pięcioletnią. Jednak krótkoterminowa prognoza pogody mówi o prawdopodobnym zmniejszeniu opadów, co może stanowić ryzyko pogorszenia perspektyw produkcji w 2020 r.

Prognozuje się, że światowe spożycie zbóż w sezonie 2019/2020 wyniesie 2,709 mld ton, prawie bez zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wciąż jest to o około 21 milionów ton więcej niż w sezonie 2018/2019.

Przy 758 milionach ton prognoza globalnego wykorzystania pszenicy na lata 2019/20 została nieznacznie obniżona od zeszłego miesiąca, ale nadal jest rekordem przekraczającym szacowany poziom w sezonie 2018/2019 o 1,4 procent.

Prognoza całkowitego wykorzystania zbóż paszowych w sezonie 2019/2020 jest prognozowana na 1,434 mld ton, co stanowi jedynie nieznaczny wzrost w porównaniu z poprzednim sezonem, przy spodziewanym spadku zużycia kukurydzy na paszę i przewidywanym wzrostem wykorzystania innych zbóż paszowych, w szczególności jęczmienia.

Prognozy dotyczące światowych zapasów zbóż na koniec sezonu w 2020 r. wzrosły o prawie 14 milionów ton od poprzedniego miesiąca (o 1,6 procent) do 863 milionów ton nieznacznie mniej niż w poprzednim. Na tym poziomie globalny wskaźnik zapasów do wykorzystania zbóż zbliżyłby się również do stosunkowo wysokiego poziomu 31 procent, co podkreśla komfortową sytuację podażową.

Prognozy dotyczące światowych zapasów pszenicy zostały od poprzedniego miesiąca zwiększone o 3 miliony ton do blisko 278 milionów ton, głównie w związku z oczekiwaniami większego nagromadzenia zapasów w kilku głównych krajach eksportujących. Przy nieco ponad 403 milionach ton zapasy ziarna zbóż paszowych są również wyższe niż wcześniej przewidywano o prawie 10 milionów ton, co odzwierciedla korekty w górę zapasów kukurydzy, zwłaszcza w Chinach i, w mniejszym stopniu, w USA.

Prognozuje się, że światowy handel zbożami w sezonie 2019/2020 wyniesie 416 milionów ton, nieznacznie wzrośnie w porównaniu z poprzednim miesiącem i ma być o 1,1 procent (4,5 miliona ton) wyższy niż w sezonie 2018/2019.

Przy 172 milionach ton światowy handel pszenicą w sezonie 2019/20 (lipiec / czerwiec) wzrósłby o 2,3 procent w stosunku do gwałtownie zmniejszonego wolumenu zarejestrowanego w poprzednim sezonie. Chociaż najnowsza globalna prognoza jest zbliżona do prognozy z ubiegłego miesiąca, w niektórych krajach wprowadzono poprawki. Import do Algierii został przycięty o prawie 1 milion ton, aby odzwierciedlić niedawną decyzję rządu o ograniczeniu zakupów pszenicy miękkiej z rynków światowych do 4 milionów ton, w porównaniu z ponad 6 milionami ton. Z drugiej strony Kazachstan, główny kraj eksportujący pszenicę, importuje, co najmniej 1,4 miliona ton pszenicy ze względu na zmniejszoną produkcję krajową.

Przy 197,5 mln ton prognoza światowego handlu zbożami paszowymi w sezonie 2019/2020 (lipiec / czerwiec) jest wyższa o 2 miliony ton w porównaniu z poprzednim miesiącem i jest obecnie zbliżona do rekordowego poziomu z sezonu 2018/2019. Korekta wzrostowa w tym miesiącu wynika przede wszystkim z większego tempa eksportu z Brazylii i Ukrainy, co z nawiązką zrównoważyło spowolnieniem sprzedaży z USA.