Różnokierunkowe tendencje na rynkach żywca

 

Rynek trzody chlewnej pozostaje pod wpływem niskiej podaży krajowych tuczników oraz tuczników i mięsa z importu. Napięta sytuacja podażowa wpłynęła na nieoczekiwany, stosunkowo silny wzrost cen. Według GUS w grudniu średnie ceny skupu trzody chlewnej wzrosły o 5,1% osiągając poziom 4,50 PLN/kg w porównaniu z 4,28 PLN/kg przed miesiącem. Notowana obecnie cena jest historycznie bardzo wysoka – o 34,0% wyższa niż przed rokiem i o 26,8% wyższa niż przeciętnie w analogicznym miesiącu w poprzednich pięciu latach. Zazwyczaj w grudniu tuczniki tanieją – przeciętnie o 1,2%. Tylko raz w przeciągu poprzednich pięciu lat cena w grudniu wzrosła. Mimo utrzymującej się niskiej podaży tuczników i słabego złotego, oceniamy, że w styczniu nastąpi niewielka redukcja cen do poziomu około 4,35-4,45 PLN/kg głównie na skutek ograniczenia popytu na mięso i jego przetwory.

W grudniu ceny skupu drobiu po raz piąty z rzędu spadały, a spadek był porównywalny do obserwowanych w poprzednich latach. Za kilogram żywca płacono przeciętnie 3,15 PLN w porównaniu z 3,30 PLN miesiąc wcześniej (spadek o 4,5%). Mimo spadków, cena ta jest wciąż o 3,9% wyższa niż przeciętnie w grudniu w latach 2003-07, choć jednocześnie jest o 5,2% niższa niż przed rokiem. Produkcja kurcząt wciąż rośnie i to jest najbardziej prawdopodobną przyczyną osłabiania się cen drobiu.

Zgodnie z normalnymi zmianami sezonowym w grudniu wzrosły ceny skupu bydła. Jak podaje GUS, za kilogram bydła (bez cieląt) w skupie w grudniu płacono przeciętnie 4,13 PLN w porównaniu z 4,09 PLN w listopadzie – oznacza to wzrost o 1,0%. Obecna cena jest o 5,6% wyższa niż przed rokiem i o 6,2% wyższa niż przeciętnie w grudniu w latach 2004-07. Stosunkowo wysokim cenom bydła sprzyja niska podaż wołowiny na rynku UE, słaby złoty oraz prawdopodobnie niższy popyt na mięso z Irlandii po ujawnieniu „afery dioksynowej”.

Dalsze spadki cen skupu mleka

Z kolei na rynku mleka utrzymują się spadkowe tendencje cen zapoczątkowane w styczniu 2008 r. W ubiegłym miesiącu zakłady mleczarskie skupowały surowiec średnio po 88,97 PLN/hl, tj. taniej o 1,4% wobec listopada ub. r. i o prawie 33% w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r. Jest to jednocześnie najniższy, od momentu wstąpienia Polski do UE, poziom cen notowany w grudniu. Mimo, iż w miesiącach zimowych surowiec zazwyczaj drożeje w związku z okresowym spadkiem podaży, tegoroczne obniżki światowych cen przetworów mleczarskich, głównie mleka w proszku i masła, wywarły silną presję na spadek krajowych cen zarówno sprzedaży artykułów jak i skupu mleka. Biorąc pod uwagę około czteromiesięczne opóźnienia w reakcji cen w Polsce na zmiany na rynkach globalnych, w styczniu można spodziewać się stabilizacji cen, bądź ich dalszego, nieznacznego spadku.

Stabilizacja na rynku zbóż

 

W grudniu 2008 r. ceny zbóż podstawowych utrzymywały się na stabilnym poziomie. Wyjątek stanowi kukurydza, której cena w ostatnim miesiącu ubiegłego roku wzrosła o 14,8% do 367,4 PLN/t. Podwyżka ta wynikała przede wszystkim z tendencji na rynku światowym. W grudniu na amerykańskiej giełdzie CBOT ceny kukurydzy z dostawą w marcu umocniły się o 33,4% do 162,3 USD/t. Wzrosty te wynikały ze zwiększenia wykorzystania ziarna kukurydzy na cele paszowe w związku poprawą relacji cenowych z innymi zbożami. Powoduje to, iż bilans kukurydzy w skali świata staje się coraz bardziej napięty i nowy sezon prawdopodobnie rozpocznie się przy bardzo niskim poziomie zapasów

W przypadku pszenicy w grudniu GUS odnotował nieznaczny wzrost jej cen o 2,3%
do 470,6 PLN/t, podczas gdy ceny żyta i jęczmienia obniżyły się. Za żyto płacono
355,5 PLN/t (-1,8% m/m), a jęczmień 495,7 PLN/t (-5,6% m/m). Szacuje się, iż w pierwszym kwartale 2009 r. ceny zbóż mogą umiarkowanie spaść w związku z okresowym wzrostem podaży ziarna na rynku. Oczekuje się, iż część rolników przed marcem będzie decydować się na sprzedaż ziarna z ubiegłorocznych zbiorów w celu zgromadzenia środków na zakup środków produkcji (głównie nawozów) oraz zwolnienia miejsca w magazynach pod nowe zbiory. Szacuje się, iż zapasy krajowe zbóż po ostatnich zbiorach istotnie wzrosły i na koniec sezonu mogą przekroczyć 4 mln t (wg. IERiGŻ na początku sezonu 2008/2009 zapasy zbóż ogółem były na poziomie 2,2 mln t). Oczekiwane spadki ograniczać będzie działanie mechanizmów interwencji rynkowej (skup, cła importowe).

źródło: BGŻ