Spośród produktów pochodzenia roślinnego wyższe niż w analogicznym miesiącu ub. roku były jedynie ceny żyta. Przy utrzymującej się od wielu miesięcy niskiej opłacalności tuczu trzody chlewnej, odnotowano wyhamowanie tendencji wzrostowej cen prosiąt na chów.

Na rynku rolnym w maju br. obserwowano wzrost w skali miesiąca cen skupu zbóż, żywca wieprzowego i drobiowego. Obniżyły się natomiast ceny żywca wołowego, mleka oraz ziemniaków. Przeciętne ceny podstawowych gatunków żywca rzeźnego i żyta były wyższe niż przed rokiem, natomiast ceny pszenicy, ziemniaków i mleka – niższe.

Skup zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi bez ziarna siewnego) w okresie lipiec 2011 r. – maj 2012 r. był zbliżony do notowanego w analogicznym okresie ub. roku. Skup pszenicy w skali roku był o 6,8 proc. większy, a żyta – o 13,7 proc. mniejszy. Udział skupu zbóż podstawowych w ubiegłorocznych zbiorach wynosił 28,5 proc. wobec 27,1 proc. przed rokiem. W maju br. dostarczono do skupu znacznie więcej ziarna niż w poprzednim miesiącu i przed rokiem.

W okresie styczeń–maj br., przy znacznym zmniejszeniu skupu żywca wieprzowego (o 25,2 proc.) i wołowego (o 11,9 proc.) w stosunku do analogicznego okresu ub. roku, skup żywca rzeźnego ogółem (w wbc) był o 4,5 proc. mniejszy i wyniósł 930,1 tys. t. W maju br., w wyniku sezonowego zwiększenia krajowych dostaw wszystkich podstawowych gatunków żywca, skup żywca rzeźnego ogółem był o 6,2 proc. większy niż w poprzednim miesiącu, ale o 3,1 proc. mniejszy niż przed rokiem.

Przy zwiększonych dostawach do skupu, w maju br. na obu rynkach utrzymała się tendencja wzrostowa cen zbóż. Przeciętne ceny skupu pszenicy (93,34 zł/dt) i żyta (82,81 zł/dt) wzrosły w ujęciu miesięcznym odpowiednio o 3,9 proc. i o 1,5 proc.. W skali roku ceny pszenicy były o 5,9 proc. niższe, a żyta – o 4,5 proc. wyższe. W obrocie targowiskowym wzrost cen w skali miesiąca, zarówno pszenicy, jak i żyta wyniósł ponad 1 proc.. W skali roku utrzymał się obserwowany od początku roku spadek cen pszenicy i w maju br. wyniósł on 5,3 proc.. Wyższe niż przed rokiem były natomiast ceny żyta (o 3,1 proc.).

Skup ziemniaków w maju br. wyniósł 48,5 tys. t, tj. więcej o 6,2 proc. niż w kwietniu br. i o 31,4 proc. więcej niż w maju ub. roku. Ceny ziemniaków w skupie (48,02 zł/dt) i na targowiskach (58,21 zł/dt) obniżyły się w skali miesiąca (odpowiednio o 10,1 proc. i o 2,9 proc.) i w skali roku (stosownie o 22,7 proc. i o 63,0 proc.).

W maju br. obserwowano wzrostową tendencję cen żywca wieprzowego w skali roku na obu rynkach. Przeciętna cena 1 kg żywca w skupie była wyższa (o 21,6 proc.) niż przed rokiem i nieco wyższa niż przed miesiącem (o 1,4 proc.). W obrocie targowiskowym przeciętne ceny żywca wieprzowego wzrosły w skali roku o 11,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem uległy obniżeniu o 2,3 proc.. Relacja cen trzody chlewnej do cen żyta na targowiskach była nadal niekorzystna i w maju br., podobnie jak przed miesiącem, kształtowała się na poziomie 6,3 (wobec 5,4 przed rokiem). W maju br. odnotowano wyhamowanie wzrostowej tendencji cen prosiąt w obrocie targowiskowym. Cena 1 prosięcia wyniosła ok. 177 zł i była zbliżona do notowanej w poprzednim miesiącu i o 48,8 proc. wyższa niż przed rokiem.

W maju br., przy wyższym niż przed rokiem skupie żywca drobiowego, obserwowano wzrost cen zarówno w skali miesiąca, jak i roku (odpowiednio o 0,7 proc. i o 5,4 proc.). Średnia cena żywca drobiowego w maju br. wyniosła 4,12 zł/kg.

Na rynku żywca wołowego w maju br. notowano wzrost cen w skali roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem – nieznaczny spadek. Za 1 kg żywca wołowego płacono w skupie 6,31 zł, tj. o 8,8 proc. więcej niż przed rokiem i o 0,3 proc. mniej niż przed miesiącem. W obrocie targowiskowym za żywiec wołowy trzeba było również zapłacić 6,31 zł/kg, tj. o 14,3 proc. więcej niż w maju ub. roku i mniej o 0,9 proc. niż w poprzednim miesiącu. Cena 1 kg młodego bydła rzeźnego ukształtowała się na poziomie o 4,8 proc. wyższym niż przed rokiem i o 0,8 proc. niższym niż przed miesiącem i wyniosła 6,51 zł/kg. Na targowiskach przeciętna cena młodego bydła rzeźnego wyniosła 6,75 zł/kg, tj. była wyższa o 14,2 proc. w skali roku i o 0,3 proc. niższa niż w kwietniu br.

W okresie styczeń–maj br. skupiono łącznie 3991,4 mln l mleka, tj. o 10,0proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. W maju br., przy zwiększonych dostawach mleka, ceny tego surowca (116,54 zł/hl) były o ponad 2 proc. niższe zarówno w skali miesiąca, jak i roku.

GUS odnotował też wzrost produkcji sprzedanej w ujęciu rocznym maszyn dla rolnictwa i leśnictwa – o 10,8 proc.

Eksport produktów rolno-spożywczych w porównaniu z okresem styczeń–kwiecień ub. roku był wyższy o 17,8 proc. i wyniósł 21930,2 mln zł (5132,7 mln EUR), a import wzrósł o 9,4 proc do poziomu 17822,6 mln zł (5481,9 mln EUR). Obroty zamknęły się dodatnim saldem 4107,7 mln zł (961,9 mln EUR) wobec dodatniego salda 2331,1 mln zł (589,3 mln EUR) w ub. roku. Zwiększył się udział produktów rolno-spożywczych w obrotach ogółem – w eksporcie z 10,7 proc. w okresie styczeń–kwiecień ub. roku do 11,4 proc., a w imporcie z 8,4 proc. do 8,6 proc. Odnotowano wzrost wartości obrotów towarami rolno-spożywczymi ze wszystkimi grupami krajów, w tym eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej – o 30,6 proc., do krajów rozwijających się – o 20,4 proc. i do krajów rozwiniętych – o 15,7 proc. (w tym do krajów UE o 15,1 proc.) oraz importu z krajów rozwiniętych – o 6,6 proc. (w tym z krajów UE o 7,5 proc.) i z krajów rozwijających się – o 9,7 proc.. Znaczny wzrost importu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (o 88,6 proc.) wpłynął na zwiększenie udziału tej grupy krajów w imporcie produktów rolno-spożywczych z 2,7 proc. przed rokiem do 4,6 proc.