W porównaniu z wrześniem ub. roku odnotowano wzrost cen większości produktów rolnych w skupie, za wyjątkiem cen pszenżyta, żywca rzeźnego oraz mleka. Z kolei na targowiskach odnotowano spadek cen większości produktów rolnych, za wyjątkiem żyta, ziemniaków oraz żywca wołowego podał GUS.

We wrześniu 2015 r. wzrosły ceny pszenicy w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem do 65,58 zł/dt, tj. o 1,5 proc., a w odniesieniu do września 2014 r. - o 2,9 proc. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 76,82 zł, tj. o 3,5 proc. więcej niż w sierpniu br., ale o 2,9 proc. mniej niż we wrześniu 2014 r.

Za żyto w skupie płacono 52,74 zł/dt, tj. więcej o 4,7 proc. niż w sierpniu 2015 r. i o 1,3 proc. niż rok wcześniej. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 60,96 zł/dt, tj. były wyższe w stosunku do sierpnia br. o 4,6 proc., a w porównaniu do września ub.r. o 3,7 proc.

Ceny jęczmienia w skupie wzrosły o 2,4 proc. w porównaniu z sierpniem 2015 r. do poziomu 64,72 zł/dt i były także wyższe niż przed rokiem - o 5,4 proc. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 70,61 zł, tj. o 2,8 proc. więcej niż w sierpniu br., ale o 3,8 proc. mniej niż w tym samym okresie 2014 r.

We wrześniu 2015 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 57,30 zł/dt, tj. wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 4 proc., ale obniżyły się w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku o 0,6 proc. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 66,22 zł/dt i były o 5,7 proc. wyższe niż w sierpniu 2015 r., ale obniżyły się w porównaniu z cenami notowanymi we wrześniu ub. roku - o 3,5 proc.

Ceny owsa w skupie wzrosły średnio do 49,53 zł/dt, tj. o 2,7 proc. w porównaniu z sierpniem 2015 r. i o 4,9 proc. w odniesieniu do września 2014 r. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 60,20 zł, tj. o 1 proc. więcej niż w sierpniu br., ale o 2,3 proc. mniej niż w tym samym okresie 2014 r.

We wrześniu za ziemniaki w skupie płacono 35,27 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 20,2 proc., ale w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. nastąpił ich wzrost o 25,5 proc. Na targowiskach za produkt ten płacono średnio 97,48 zł/dt., tj. mniej o 0,2 proc. niż przed miesiącem, ale o 26,7 proc. więcej niż przed rokiem.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 4,61 zł/kg i były wyższe o 5,3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, a w stosunku do września 2014 r. ceny obniżyły się o 6,8 proc. Ceny żywca wieprzowego na targowiskach wyniosły 4,67 zł/kg, tj. były wyższe o 0,9 proc. niż w sierpniu 2015 r., ale o 7,2 proc. niższe niż przed rokiem. Za prosię na chów płacono na targowiskach 150,69 zł/szt., tj. mniej o 2,7 proc. niż przed miesiącem i o 7 proc. niż przed rokiem.

We wrześniu 2015 r. nieznacznie polepszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (7,6 wobec 7,5 w sierpniu br.), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio 6,5 wobec 6,4).

W sierpniu 2015 r. ceny skupu żywca wołowego (5,83 zł/kg) obniżyły się w stosunku do sierpnia br. o 0,5 proc., a w skali roku - o 0,4 proc. Ceny na targowiskach wyniosły 6,45 zł/kg i były niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,6 proc., ale wyższe w ujęciu rocznym o 0,8 proc.

Ceny skupu drobiu rzeźnego wyniosły 4,04 zł/kg, tj. obniżyły się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 3,8 proc. i o 4,6 proc. w skali roku. Za 1 hl mleka płacono w skupie 108,79 zł, tj. więcej o 0,9 proc. niż przed miesiącem, ale o 12,7 proc. mniej niż przed rokiem.