Popyt na nawozy mineralne był wyraźnie mniejszy niż w pierwszej połowie roku, co sprzyjało obniżkom cen. Ceny nawozów na krajowym rynku zmalały w analizowanym miesiącu średnio o 1,0 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, przy czym spadki cen dotyczyły przede wszystkim nawozów azotowych.

Wśród nich najbardziej, bo o 1,7 proc. potaniał mocznik, a saletrzak i saletra amonowa 1,4 proc. Spadek cen odnotowano również m.in. w przypadku polifoski (o 1,1 proc.) oraz soli potasowej (o 1,0 proc.). W ciągu 12 miesięcy nawozy mineralne potaniały średnio o 7,5 proc. proc. Obniżki cen wystąpiły głównie w przypadku nawozów azotowych (średnio o 12 proc.).

W przypadku pozostałych analizowanych nawozów spadki cen wynosiły od 2,1 proc. do 6,6 proc. Do końca bieżącego roku ceny nawozów powinny jeszcze zmaleć. Dystrybutorzy nawozów będą prawdopodobnie wprowadzać posezonowe obniżki cen w celu przygotowania powierzchni magazynowej pod nowe dostawy przed sezonem wiosennym w 2017 r. Obniżkom cen nawozów na krajowym rynku będzie ponadto sprzyjał niski poziom cen nawozów w handlu światowym.

W pierwszych miesiącach 2017 r. nie należy się spodziewać podwyżek cen. Z powodu kiepskiej koniunktury na rynku zbóż i większości innych produktów roślinnych popyt będzie prawdopodobnie mniejszy niż w latach poprzednich, co będzie czynnikiem stabilizującym ceny w okresie wiosennego stosowania nawozów. Ponadto, w niektórych latach, większość dopłat bezpośrednich była wypłacana w stosunkowo krótkim okresie, zwykle na początku roku kalendarzowego, co dynamizowało popyt skutkując wyraźnymi podwyżkami cen nawozów. W 2017 r. taka sytuacjanie powinna mieć miejsca, gdyż większość dopłat bezpośrednich za 2016 r. (około 70 proc.) w formie zaliczek została przelana na konta bankowe producentów rolnych do końca listopada 2016 r.

W październiku 2016 r. relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż nie zmieniły się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Na zakup 1 kg NPK należało przeznaczyć równowartość 5,8 kg pszenicy,tj. dokładnie tyle samo, co rok wcześniej. Relatywnie najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa (równowartość 4,4 kg pszenicy), a najdroższym superfosfat prosty (7,5 kg pszenicy). Relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej były w październiku gorsze niż we wrześniu, o czym zadecydował spadek cen trzody. Na zakup 1 dt NPK należało przeznaczyć równowartość 70 kg żywca wieprzowego, tj. o 3 kg więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 17 kg mniej niż rok wcześniej.

Ceny nawozów wapniowych zmalały we wrześniu o 0,3 proc. W ujęciu rocznym nawozy wapniowe podrożały natomiast o 13,6 proc. Od września 2016 r. cen nawozów mineralnych w handlu światowym systematycznie rosną, jednak dynamika zmian cen jest niewielka. W konsekwencji trwający od kilkunastu miesięcy spadek cen został zahamowany. W październiku ceny wzrosły średnio o 0,2 proc., przy czym mocznik podrożał o 1,0 proc., a sól potasowa o 0,5 proc. Ceny fosforanu amonu i superfosfatu potrójnego zmalały odpowiednio o 1,8 i 1,4 proc.

W ciągu 12 miesięcy ceny nawozów na światowym rynku zmalały o 23,4 proc., w tym superfosfat potrójny potaniał o 28,2 proc., sól potasowa o 28,0 proc., fosforan amonu o 24,7 proc., mocznik o 24,3 proc., a fosforyty o 10,6 proc.

Powodem niższych w porównaniu z rokiem poprzednim cen nawozów mineralnych w handlu światowym jest malejący popyt na skutek utrzymujących się niskich cen zbóż, a także niski poziom cen gazu ziemnego, wpływający na zmniejszenie kosztów produkcji nawozów, głównie azotowych. Trwający od kilku lat długookresowy spadkowy trend cen nawozów wynika również z mniejszego niż oczekiwano popytu na nawozy w Azji.