Według IERiGŻ-PIB, spadek cen jagniąt miał w zasadzie miejsce w całym 2017 r., poza II kwartałem. W I kwartale 2017 r. przeciętna cena jagniąt w UE-28 była o 7 proc. niższa niż rok wcześniej, ale w II kwartale o 1 proc. wyższa. W III kwartale 2017 r. i w IV kwartale ceny te były ponownie niższe odpowiednio o 1 i 5 proc. W styczniu 2018 r. przeciętna cena jagniąt w UE-28 wyniosła 544,3 euro/100 kg wagi poubojowej i była o 12 proc. niższa niż w styczniu 2017 r.

Ceny owiec ciężkich do połowy ubiegłego roku charakteryzowały się z kolei tendencją spadkową, zaś w drugiej połowie, zaczęły rosnąć w skali roku. W I kwartale 2017 r. przeciętna cena owiec ciężkich była niższa niż w I kwartale 2016 r. o 11 proc., a w drugim kwartale taka sama jak przed rokiem. W III kwartale cena owiec ciężkich w UE-28 wyniosła 505 euro, a w IV kwartale 488 euro/100 kg. Ceny te były wyższe niż w analogicznych kwartałach poprzedniego roku odpowiednio o 3 i 2 proc. W styczniu średnia cena owiec ciężkich w UE-28 wyniosła 494,7 euro/100 kg wagi poubojowej i była o 7 proc. wyższa niż w styczniu 2017 r.

 Ceny polskich owiec wyrażone w euro zmieniały się w tym samym kierunku, co średnie ceny owiec ciężkich w UE-28, ale skala zmian była odmienna. W I kwartale 2017 r. przeciętna cena owiec ciężkich w Polsce wyniosła 358 euro/100 kg i była o 2 proc. niższa niż w I kwartale 2016 r. W II kwartale wyniosła ona 362 euro/100 kg i była o 0,2 proc. niższa niż rok wcześniej. W III kwartale cena polskich owiec wyniosła 354 euro i była o 0,3 proc. wyższa niż w III kwartale 2016 r. W IV kwartale wyniosła 358 euro/100 kg i była o 3 proc. wyższa niż przed rokiem.

W styczniu 2018 r. cena owiec ciężkich w Polsce wyniosła 362 euro/100 kg i była o 2,5 proc wyższa niż przed rokiem. Ceny polskich owiec wyrażone w złotych nie zawsze zmieniały się w tym samym kierunku, co ceny wyrażone w euro, gdyż o ich poziomie dodatkowo decydował kurs złotego względem euro. Cena skupu żywca baraniego, która w I kwartale 2017 r. wyniosła 6,62 zł/kg była o 6 proc. niższa niż rok wcześniej. W II kwartale cena ta była taka sama jak przed rokiem (6,61 zł/kg, wobec 6,62 zł/kg w II kwartale 2016 r.). W III kwartale cena skupu wyniosła 5,88 zł/kg, wobec 7,23 zł/kg w III kwartale 2016 r. (niższa o 19 proc.). W IV kwartale wyniosła ona 6,73 zł/kg i była o 3 proc. niższa niż rok wcześniej. Podobna sytuacja mogła mieć także w styczniu 2018 r., gdyż z powodu ok. 5 proc. aprecjacji złotego względem euro w skali roku, cena skupu żywca baraniego w Polsce mogła być o 2-3 proc. niższa niż rok wcześniej, pomimo wzrostu ceny polskich owiec ciężkich, wyrażonej w euro.