Według IERiGŻ-PIB, w I kwartale przeciętna cena jagniąt w UE-28 była o 7 proc. niższa niż rok wcześniej, ale w II kwartale o 1 proc. wyższa. W III kwartale 2017 r. cena jagniąt wyniosła 574 euro/100 kg i była o 1 proc. niższa niż rok wcześniej. W październiku, a więc w pierwszym miesiącu czwartego kwartału wyniosła ona 618,3 euro/100 kg i była taka sama jak rok wcześniej.

Z kolei ceny owiec ciężkich do połowy roku charakteryzowały się tendencją spadkową, zaś w drugiej połowie roku zaczęły rosnąć. W I kwartale przeciętna cena owiec ciężkich była niższa niż w I kwartale 2016 r. o 11 proc., a w drugim kwartale była taka sama jak przed rokiem. W III kwartale cena owiec ciężkich w UE-28 wyniosła 505 euro/100 kg wagi poubojowej i była o 3 proc. wyższa niż w III kwartale 2016 r. W październiku wyniosła ona 489 euro/100 kg i była o 4 proc. wyższa niż przed rokiem.

Ceny polskich owiec wyrażone w euro zmieniały się w tym samym kierunku, co średnie ceny owiec ciężkich w UE-28, ale ich zmiany były znacznie mniejsze. W I kwartale 2017 r. przeciętna cena owiec ciężkich w Polsce wyniosła 358 euro/100 kg i była o 2 proc. niższa niż w I kwartale 2016 r. W II kwartale wyniosła ona 362 euro/100 kg i była o 0,2 proc. niższa niż rok wcześniej. W III kwartale cena polskich owiec wyniosła 354 euro i była o 0,3 proc. wyższa niż w III kwartale 2016 r. W październiku wyniosła ona 353 euro/100 kg i była o 0,6 proc. wyższa niż w październiku 2016 r. W pierwszej połowie roku zmiany cen polskich owiec wyrażone w złotych były zgodne, co do kierunku ze zmianami cen wyrażonych w euro.

Cena skupu żywca baraniego wyniosła w I kwartale 2017 r. 6,62 zł/kg i była o 6 proc. niższa niż rok wcześniej. W II kwartale cena ta była taka sama jak przed rokiem (6,61 zł/kg).

Podobne zmiany dotyczyły cen notowanych w Zintegrowanym Systemie Rolniczej Informacji Rynkowej. Przeciętna cena zakupu owiec w I kwartale 2017 r. była niższa o 2,5 proc., a w II wyższa o 2,6 proc. niż w porównywalnych okresach roku poprzedniego. W III kwartale nastąpił rozdźwięk między cenami skupu a cenami notowanymi w ZSRIR. Cena skupu wynosząca 5,88 zł/kg była o 19 proc. niższa niż przed rokiem, zaś przeciętna cena zakupu owiec (ZSRIR) była wyższa o 2,6 proc. Jedynym wytłumaczeniem tego jest odmienna struktura skupowanych owiec.

Komisja Europejska, w uaktualnionej prognozie z marca przewiduje, że w 2017 r. przeciętna cena skupu owiec ciężkich może w UE-28 wynieść 485 euro/100 kg. Oznaczałoby to spadek ceny w stosunku do poprzedniego roku o ok. 5 proc. Na tej podstawie sądzić by należało, że pomimo rocznego wzrostu tych cen w III kwartale i w październiku ceny te w końcu roku powrócą do tendencji spadkowej. Z obserwacji rynku wynika, że bardziej prawdopodobny jest jednak wzrost tych cen w ostatnim kwartale. W Polsce zmiany cen będą dodatkowo kształtowane przez kurs złotego względem euro. Biorąc pod uwagę, że w grudniu 2016 r. złoty był wyjątkowo słaby, to mogąca nastąpić roczna aprecjacja złotego nie będzie sprzyjała wzrostowi cen.