Oczekuje się, że spowoduje to niepewność, co do długoterminowych globalnych modeli podaży i handlu. Ponadto przy niższej dostępności wieprzowiny na rynku UE może to prowadzić do zmian nawyków konsumpcyjnych.

Kierując się wymogami społecznymi, w tym kwestiami społecznymi, etycznymi, zdrowotnymi i środowiskowymi, oczekuje się, że roczne spożycie mięsa w 2030 r. w UE spadnie o 1 kg na mieszkańca, osiągając 68,6 kg. Spożycie w sektorze wołowiny w 2030 r. spadnie z 10,8 kg na mieszkańca w 2019 do 10,0 kg na mieszkańca.

Zostanie to odzwierciedlone w przewidywanym spadku produkcji wołowiny w UE o 9,4 proc. w okresie objętym prognozą, pomimo niewielkiego wzrostu cen wołowiny do 2030 r. Jednak możliwości handlowe mogą doprowadzić do wyższego eksportu wołowiny w UE.·Z drugiej strony przewiduje się, że popyt na drób w UE będzie stale wzrastał między 2019 a 2030 r. Produkcja UE może osiągnąć 16,5 mln ton do 2030 r., przy spożyciu w UE 26,6 kg na mieszkańca do 2030 r. i utrzymującym się silnym popycie globalnym.