Komisarz ds. Rolnictwa Phil Hogan powiedział, że jest bardzo zaniepokojony przedłużającymi się zmianami klimatycznymi WPR zapewnia już sieć bezpieczeństwa dla tych, którzy mają do czynienia z nieprzewidywalnymi zdarzeniami. - Zachęcam wszystkie państwa członkowskie do przeanalizowania wszystkich możliwych działań i środków dla naszego prawodawstwa - powiedział komisarz Hogan.

Podjęto dwie konkretne decyzje, aby pomóc w radzeniu sobie z suszą, oprócz wspierania zgodnie z istniejącym prawodawstwem dotyczącym WPR:

• Wyższe zaawansowanych płatności: rolnicy będą mogli otrzymać do 70 proc. płatności bezpośrednich i 85 proc. płatności w ramach PROW już od połowy października 2018, zamiast czekać aż do grudnia, aby poprawić swoją sytuację finansową;

• wprowadzenie odstępstw od szczególnych wymogów dotyczących zazieleniania, a mianowicie dywersyfikacji upraw i kwestii ekologicznych na gruntach ugorowanych. W związku z tym rozważa się przyjęcie dalszych derogacji w zakresie zazieleniania, aby zapewnić większą elastyczność produkcji pasz. Środki mają być szczególnie korzystne dla hodowców zwierząt gospodarskich.

Zgodnie z istniejącymi zasadami pomocy państwa dla rolnictwa może wynieś do 80 proc. szkód spowodowanych przez suszę (lub do 90 proc. w strefach naturalnych ograniczeń). Zakup pasz można zakwalifikować do pomocy, jako szkodę materialna lub utrata dochodów.

Rekompensatę za szkody można, zatem przyznać bez konieczności powiadamiania KE (tak zwana "pomoc de minimis"). Państwa członkowskie mogą przyznać do 15 000 euro na rolnika w ciągu trzech lat.

Jeśli chodzi o PROW, istnieje szereg możliwości pomocy zgodnej z obecnym prawodawstwem WPR:

• Jeżeli państwo członkowskie uznaje suszę za "klęskę żywiołową", może one w 100 proc. ponosić odpowiedzialność za przywrócenie produkcji rolnej. Pieniądze mogą zostać wykorzystane na inwestycje, na przykład na ponowne obsiewanie pastwisk. Środek ten można aktywować z mocą wsteczną;

• Rolnicy mogą powiadamiać odpowiednie władze krajowe o wyjątkowych okolicznościach i mogą zostać zwolnieni przez ich państwo członkowskie z ich zobowiązań wobec różnych systemów. Na przykład można stosować paski buforowe dla paszy;

• Państwa członkowskie mogą wspierać instrumenty zarządzania ryzykiem.  Państwa członkowskie mają możliwość zmiany swojego programu rozwoju obszarów wiejskich raz w roku w celu uwzględnienia jednego ze środków określonych powyżej.
Oprócz tych środków i stałego monitorowania sytuacji związanych z suszą i jej wpływu na europejskie satelity, KE jest odpowiedzialna za aktualizację swoich informacji.