Wniosek o zwiększenie maksymalnej kwoty pomocy z 15 000 euro do 25 000 euro w ciągu trzech lat na gospodarstwo rolne jest odpowiedzią na wezwania ze strony państw członkowskich UE.

Zwiększenie ma na celu poprawę wsparcia dla rolników przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia administracyjnego i braku zakłócania rynku .

Proponowana zmiana tak zwanych zasad pomocy w ramach zasady de minimis ustali również krajową maksymalną kwotę pomocy na 1,5 proc. wartości rocznej produkcji rolnej w tym samym okresie trzyletnim (wzrost z 1 proc. w obecnych zasadach). KE proponuje również ustalenie całkowitej kwoty pomocy, która może zostać przyznana przez państwa członkowskie każdemu konkretnemu sektorowi rolnemu na 50 proc., w celu zmniejszenia wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi i uniknięcia potencjalnego zakłócenia konkurencji.

Proponowane jest również utworzenie obowiązkowych centralnych rejestrów na szczeblu państw członkowskich, aby przechowywać zapisy dotyczące przyznanej pomocy de minimis, aby uprościć i poprawić jej dostarczanie i monitorowanie.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami pomocy de minimis w rolnictwie, władze krajowe mogą przyznać niewielkie kwoty pomocy przedsiębiorstwom w sektorze rolnym bez uprzedniego powiadomienia Komisji Europejskiej. Ta forma wsparcia okazała się szczególnie przydatna w czasach kryzysu, ponieważ umożliwia władzom szybką i skuteczną reakcję na wsparcie podatnych rolników.

Komisja obecnie poszukuje informacji zwrotnych na temat proponowanych zmian. Konsultacje, które potrwają do 16 kwietnia 2018 r. skierowane są przede wszystkim do władz publicznych w całej UE, z wcześniejszym doświadczeniem w udzielaniu pomocy publicznej w sektorze rolnym zgodnie z zasadami de minimis.