Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjęły wynik głosowania w Parlamencie Europejskim w sprawie sprawozdania dot. sektora owoców i warzyw, które podkreśla, że powinien on wciąż się opierać na organizacjach producentów, takich jak spółdzielnie i że należy im bardziej pomagać. Rezolucja nie ustawodawcza posła do Parlamentu Europejskiego Nuno Melo (EPP, Portugalia) wzywa Komisję Europejską do zwiększenia wsparcia, aby pomóc producentom owoców i warzyw w jednoczeniu sił w organizacjach producentów, takich jak spółdzielnie i do wyeliminowania nieuczciwych praktyk i nadużyć w łańcuchu żywnościowym. Z dokumentu wynika, że producenci nie mają godnych zarobków z powodu presji wywieranej przez duże sieci sprzedaży detalicznej. Sekretarz Generalny Copa-Cogeca stwierdził, że od dawna apeluje o uwzględnienie tego zjawiska. Organizacje producentów, takie jak spółdzielnie, umożliwiają producentom sprzedaż produktów i pomagają im w uzyskiwaniu wyższych cen. Należy zachęcać producentów do zrzeszania się, żeby poprawiła się ich pozycja w łańcuchu żywnościowym.

Trzeba także uprościć zasady, ograniczyć biurokrację i zwiększyć przewidywalność ram prawnych obejmujących kontrole i kary w ramach nowej WPR nie zmieniając podstawowych decyzji politycznych w sprawie reformy z 2013 r. przed 2020 r. Powinno się promować szkolenia i wymianę dobrych praktyk w krajach, w których nadal działa niewiele organizacji producentów. Organizacje producentów odgrywają ważną rolę w walce o lepsza pozycję rolników na rynku. Trzeba zachęcać do fuzji organizacji producentów, związków organizacji producentów i ponadnarodowych organizacji producentów.

Normy handlowe są ważne dla zapewnienia, jakości produktów i przejrzystości rynków dla rolników i konsumentów. Dlatego też nie można dopuścić do ich zniesienia w ramach procesu uproszczenia. Muszą one zostać utrzymane. Naciskamy też na Komisję, aby przyjęła podejście ustawodawcze, które powinno uregulować kwestie anonimowych skarg, określenia sankcji i adekwatnego stosowania przepisów. Przepisy i kodeks dobrych praktyk powinny zapewnić lepsze funkcjonowanie łańcucha żywnościowego.