Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych w 2018 r. osiągnęła nienotowany dotąd poziom 29,3 mld euro, o 5,5 proc. wyższy niż w 2017 r. i około sześciokrotnie wyższy niż w roku akcesji Polski do UE. Jednocześnie import ukształtował się na poziomie 19,8 mld euro, o 2,6 proc. wyższym niż w 2017 r. W 2018 r. dynamika wzrostu wartości eksportu była większa niż importu, co wpłynęło na zwiększenie dodatniego salda obrotów handlowych do 9,6 mld euro z 8,5 mld euro w 2017 r.

Główną pozycję w strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno- -spożywczych zajmuje żywiec, mięso i jego przetwory, stanowiąc w 2018 r. 21 proc. wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych, tj. 6,3 mld euro, o 6 proc. więcej niż w 2017 r. W tej grupie asortymentowej dominującą pozycję zajmuje mięso czerwone wraz z przetworami (61 proc. udziału w wartości). Wpływy uzyskane z eksportu tych produktów w 2018 r. osiągnęły poziom 3,8 mld euro, o 1 proc. wyższy niż w 2017 r. Wolumen eksportu mięsa czerwonego ukształtował się na poziomie 1,5 mln ton, o 2 proc. wyższym. W strukturze wywozu pod względem wolumenu przeważa mięso wieprzowe – 35 proc. udziału (506 tys. ton), a mięso wołowe (z cielęciną) stanowi 27 proc. (391 tys. ton). W 2018 r. przychody uzyskane z eksportu mięsa wieprzowego wyniosły 0,9 mld euro, a z eksportu mięsa wołowego – 1,5 mld euro. W wartości całej grupy żywiec, mięso i jego przetwory eksport mięsa drobiowego (łącznie z podrobami) stanowił 37 proc. W 2018 r. z Polski wyeksportowano 1,3 mln ton tego mięsa (o 13 proc. więcej niż w 2017 r.), uzyskując 2,4 mld euro – o 18 proc. więcej niż w 2017 r. 

Ważną pozycję w strukturze towarowej eksportu rolno-spożywczego zajmowały ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne (3,4 mld euro, tj. na poziomie zbliżonym do notowanego w 2017 r.) oraz tytoń i wyroby tytoniowe (3,4 mld euro, o 13 proc. więcej). Kolejną pozycję zajmowały produkty mleczne z 8 proc. udziałem w wartości eksportu (2,23 mld euro, o 3 proc. więcej). Znaczący udział w przychodach z eksportu generowała także sprzedaż zagraniczna cukru i wyrobów cukierniczych (2,15 mld euro, o 2 proc. więcej), ryb i ich przetworów (2,1 mld euro, o 12 proc. więcej) oraz warzyw łącznie z przetworami (1,6 mld euro, o 8 proc. więcej) i owoców łącznie z przetworami (1,3 mld euro, podobnie jak w 2017 r.).

W 2018 r. największe dodatnie saldo w polskim handlu zagranicznym uzyskano w przypadku: tytoniu i wyrobów tytoniowych (2,59 mld euro), mięsa drobiowego (2,24 mld euro) i mięsa czerwonego (2,15 mld euro) oraz przetworów zbożowo–mącznych (1,56 mld euro). Znaczną nadwyżkę eksportową uzyskano także w handlu zagranicznym produktami mlecznymi, wyrobami cukierniczymi, warzywami (łącznie z przetworami) oraz ziarnem zbóż. Dodatnie saldo wymiany odnotowano również dla: soków owocowych i warzywnych, produktów paszowych, cukru, piwa, ryb i ich przetworów, tłuszczów zwierzęcych, skrobi oraz melasy. Największy deficyt W 2018 r. wystąpił w polskim handlu zagranicznym makuchami, owocami i ich przetworami, kawą, herbatą i kakao, żywymi zwierzętami, tłuszczami roślinnymi, nasionami roślin oleistych oraz winem, wermutem i szampanem. Mniejszy deficyt odnotowano w handlu wyrobami spirytusowymi, ryżem oraz ziemniakami i ich przetworami.

Głównym partnerem handlowym Polski pozostaje Unia Europejska. W 2018 r. dostawy produktów rolno-spożywczych do krajów UE warte były 24,2 mld euro, co stanowiło ponad 82 proc. przychodów uzyskanych z eksportu żywności. Najważniejszym partnerem handlowym Polski były Niemcy. Eksport do tego kraju to 7,0 mld euro i był o 7 proc. większy niż w 2017 r. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Wielka Brytania (2,7 mld euro), Holandia (2,0 mld euro), Włochy i Francja (po 1,6 mld euro oraz Czechy (1,5 mld euro).

W 2018 r. do krajów pozaunijnych wyeksportowano z Polski produkty rolno- -spożywcze o wartości 5,2 mld euro wobec 5,1 mld euro rok wcześniej. Eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się na poziomie 1,3 mld euro, o 4 proc. wyższym niż rok wcześniej. Do Federacji Rosyjskiej wywieziono produkty o wartości 507 mln euro, na Ukrainę – 483 mln euro, a na Białoruś – 232 mln euro.

Eksport do pozostałych krajów spoza UE i WNP wzrósł o 2 proc., do 3,8 mld euro. Znaczącymi odbiorcami spośród tej grupy państw były USA, do których sprzedano towary rolno-spożywcze o wartości 528 mln euro, Arabia Saudyjska (277 mln euro), Izrael (219 mln euro) i Turcja (198 mln euro).  których sprzedano towary rolno-spożywcze o wartości 528 mln euro, Arabia Saudyjska (277 mln euro), Izrael (219 mln euro) i Turcja (198 mln euro).

 Wartość polskiego importu artykułów rolno-spożywczych w 2018 r. wyniosła 19,8 mld euro wobec 19,3 mld euro w 2017 r., co oznaczało 3 proc. wzrost wydatków. Podobnie jak w poprzednich latach krajowi przedsiębiorcy dokonywali zakupów przede wszystkim w krajach UE. W 2018 r. z UE do Polski zaimportowano produkty rolno- -spożywcze o łącznej wartości 16,1 mld euro wobec 15,8 mld euro w 2017 r. W ogólnej wartości polskiego importu towarów rolno–spożywczych udział państw członkowskich UE, podobnie jak w 2017 r., wyniósł 82 proc.

W 2018 r. produktami rolno–spożywczymi, które generowały największe wydatki importowe były: żywiec, mięso i przetwory (2,5 mld euro), ryby i przetwory (2,1 mld euro), owoce i przetwory (2,0 mld euro), ziarno zbóż i przetwory (1,4 mld euro), nasiona roślin oleistych i tłuszcze roślinne (ponad 1,3 mld euro) oraz kawa, herbata i kakao (około 1,3 mld euro). Łączne wydatki poniesione na import wymienionych grup produktów w 2018 r. stanowiły 53 proc. łącznej wartości przywozu towarów rolno-spożywczych.

Od akcesji Polski do Unii Europejskiej rośnie nadwyżka eksportu towarów rolno- -spożywczych nad importem. W 2018 r. dodatnie saldo osiągnęło rekordowy poziom 9,6 mld euro, o 12 proc. wyższy niż w 2017 r. i 12-krotnie wyższy niż w 2004 r.

W 2018 r. największe dodatnie saldo w polskim handlu zagranicznym uzyskano w przypadku: tytoniu i wyrobów tytoniowych (2,59 mld euro), mięsa drobiowego (2,24 mld euro) i mięsa czerwonego (2,15 mld euro) oraz przetworów zbożowo–mącznych (1,56 mld euro). Znaczną nadwyżkę eksportową uzyskano także w handlu zagranicznym produktami mlecznymi, wyrobami cukierniczymi, warzywami (łącznie z przetworami) oraz ziarnem zbóż. Dodatnie saldo wymiany odnotowano również dla: soków owocowych i warzywnych, produktów paszowych, cukru, piwa, ryb i ich przetworów, tłuszczów zwierzęcych, skrobi oraz melasy.

Największy deficyt W 2018 r. wystąpił w polskim handlu zagranicznym makuchami, owocami i ich przetworami, kawą, herbatą i kakao, żywymi zwierzętami, tłuszczami roślinnymi, nasionami roślin oleistych oraz winem, wermutem i szampanem. Mniejszy deficyt odnotowano w handlu wyrobami spirytusowymi, ryżem oraz ziemniakami i ich przetworami.