„Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej.

W 2017 roku KRUS wypłaciła 13 250 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy, z czego około połowa (6 653) dotyczyła „upadków osób”. W ich wyniku 12 rolników straciło życie.

Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.

Kampania KRUS w jeszcze większym stopniu ma wpłynąć na zmianę świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym, a także przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie. Służyć temu będą m.in.: XVI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci Bezpiecznie na wsi, XXIV Konkurs W rolnictwie można pracować bezpieczniej, liczne spotkania, szkolenia bhp dla rolników, pogadanki prewencyjne w szkołach, a także stoiska informacyjne Kasy podczas konferencji, targów i innych imprez dla rolników, odbywających się w całej Polsce.

Tegoroczną akcję „Upadek to nie przypadek” inauguruje dostępny na stronie internetowej KRUS  film o tym samym tytule, prezentujący wzorcowe rozwiązania stosowane przez rolników w celu ograniczenia ryzyka wypadków. KRUS zachęca również rolników do przeprowadzenia w swoim gospodarstwie oceny ryzyka wypadków z grupy „upadek osób” w oparciu o  listę kontrolną.

Wśród zdarzeń z grupy upadek osób zgłoszonych do KRUS w 2017 roku najczęściej odnotowano:

●upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych (42,5 proc.);

● upadki z wysokości tj. drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy, drzew (24,7 proc.);

● upadki na nawierzchni w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych (14,1 proc.);

● upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych (13,1 proc.).

Wypadki przy pracy nie są dziełem przypadku, ani też nie są nieuniknione. Spowodowane są one skumulowaniem nieprawidłowości w środowisku pracy. Z analiz KRUS wynika, że do zdarzeń z grupy upadek osób dochodziło głównie wskutek:

● złego stanu nawierzchni podwórzy (nierówne, śliskie, grząskie) – 33 proc.;

●nieużywania odpowiedniego obuwia roboczego – 10,3 proc.;

● niedostatecznej koncentracji uwagi na wykonywanej czynności – 6,4 proc.;

● wad konstrukcyjnych budynków, schodów i stanowisk zwierząt, niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kanałów gnojowych, progów w otworach drzwiowych, różnic poziomów powierzchni – 5,1 proc.;

●nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep i wozów – 5 proc.;

●niekorzystania lub nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości – 4,4 proc.