W 2010 r. produkcja mleka w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 767 litrów, tj. o 2,3 proc. więcej niż w 2009 r.

W 2010 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w ogólnokrajowej produkcji mleka krowiego charakteryzowały się województwa: mazowieckie (23,3 proc.), podlaskie (16,5 proc.), wielkopolskie (12 proc.), łódzkie (8,1 proc.), a najmniejszym województwa: lubuskie (0,9 proc.), dolnośląskie (1,4 proc.) i zachodniopomorskie (1,5 proc.).

Wyższą produkcję mleka na 1 ha użytków rolnych, w porównaniu z notowaną średnio dla kraju (767 l), odnotowano w 6 województwach: podlaskim (1858 l), mazowieckim (1383 l), łódzkim (962 l), warmińsko-mazurskim (886 l), kujawsko-pomorskim (800 l) i wielkopolskim (796 l).

Najniższą produkcją mleka na jednostkę powierzchni charakteryzowały się województwa: dolnośląskie (179 l) i zachodniopomorskie (186 l).