Zgodnie z danymi MRiRW ceny trzody w ostatnim tygodniu lipca (22-28.07.2013) osiągnęły najwyższy w tym roku poziom, tj. 5,91 zł/kg. Przypomnijmy, że ostatnio tak wysokie ceny (5,84 zł/kg) zanotowano w ostatnim tygodniu października 2012 roku.

Od tamtej pory, w końcówce 2012 r. i na początku 2013 r. utrzymywała się tendencja zniżkowa do tygodnia 21-27.01.2013, kiedy płacono 5,04 zł za kg żywca.

Od tamtego momentu do ostatniego tygodnia lipca ceny wzrosły o 0,87 zł/kg, co stanowi wzrost o 17 proc. Należy przy tym podkreślić, że obecny poziom jest również o 8,5 proc. wyższy niż rok temu.

Warto również zaznaczyć, że w okresie od końca maja, kiedy nastąpiło znaczne odbicie cen na rynku, do ostatniego tygodnia lipca 2013 r. ceny wzrosły o 0,82 zł/kg.

Co ciekawe, w latach 2007-2012 w analizowanym okresie ceny przeciętnie wzrastały o 0,43 zł/kg. Oznacza to zatem, że obecnie obserwowane podwyżki są szybsze niż zazwyczaj w tym okresie roku. Tak znaczne wzrosty cen były spowodowane głównie czynnikami podażowymi: zmianami w uboju jak również zmieniającą się dynamiką wywozu i przywozu mięsa. Dane Eurostatu wskazują na spadek w ubojach do 695 tys. ton w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2013 roku, co oznacza 6-procentowy spadek (w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku). Przy czym szczególnie wyraźne obniżki, o 13 proc. w relacji rocznej, wystąpiły w maju. Ten czynnik podażowy oddziaływał w kierunku umocnienia się cen.

Podobny wpływ miał również eksport. Dane MRiRW dotyczące wywozu za pierwsze pięć miesięcy 2013 r. wskazują na wysoką 17-procentowa˛ dynamikę eksportu mięsa wieprzowego. W okresie I-V 2013 r. wyniósł on 165 tys. ton, czyli był o 24 tys. t wyższy niż rok wcześniej. Patrząc z kolei na zmiany w przywozie mięsa wieprzowego, od początku roku do maja 2013 r. zmalał on o 1 proc. do 238 tys. ton.

Widzimy zatem, że poprawia się stopniowo bilans wymiany handlowej mięsa wieprzowego dla Polski. Kolejnym ważnym czynnikiem jest stopniowe osłabienie się złotego w stosunku do euro, co dodatkowo wspiera rozwój eksportu.

Mówiąc o wymianie handlowej, należy wspomnieć, że ceny w kraju, ze względu na pozycję Polski jako importerem netto mięsa wieprzowego, podążają za zmianami w cenach na rynku unijnym. Pod tym względem od końca maja obserwujemy znaczne ożywienie na rynku unijnym, z cenami żywca wzrastającymi o 12 proc. w okresie 20.05-28.07.2013. Zatem obserwowany wzrost cen w kraju wpisuje się w ten trend.