Według programu OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i FAO „Rolnictwo na rok 2019 do 2028”, oczekiwany jest wzrost światowego popyt na produkty rolne o 15 proc. w ciągu następnej dekady, podczas gdy prognozowany wzrost wydajności produkcji rolnej ma być nieco większy, co doprowadzi, że ceny głównych produktów rolnych pozostaną na dotychczasowym poziomie lub spadną poniżej poziomu obecnego po uwzględnieniu inflacji.

Autorzy przewidują, że innowacje techniczne doprowadzą do poprawy wydajności i zwiększenia intensywności produkcji, chociaż oczekuje się, że globalne wykorzystanie gruntów rolnych pozostanie w dużej mierze stabilne. Oczekuje się, że bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa wzrośnie o około 0,5 proc. rocznie w ciągu następnej dekady, poniżej 0,7 proc., czyli poziomu wzrostu rocznego z ostatnich 10 lat i poniżej prognozowanego tempa wzrostu emisji.

Jednocześnie, oprócz zwykłego ryzyka, eksperci widzą nowe czynniki niepewności wpływające na rolnictwo. Obejmują one zakłócenia spowodowane konfliktami handlowymi, rozprzestrzenianie się chorób roślin i zwierząt, rosnącą odporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, ograniczenia regulacyjne dotyczące nowych technik hodowli roślin oraz nasilające się ekstremalne zjawiska klimatyczne. Niepewności obejmują również zmianę preferencji żywieniowych z punktu widzenia zdrowia i zrównoważonego rozwoju, a także reakcje polityczne na przykład na otyłość.

Zgodnie z najnowszym prognozami OECD i FAO, w skali globalnej przewiduje się, że zużycie ziarna na cele żywnościowe wzrośnie o około 150 mln ton w okresie prognozy, co stanowi wzrost o 13 proc. W związku z tym największą część wzrostu stanowić będą ryż i pszenica. Wzrost liczby ludności, który prawdopodobnie nastąpi najszybciej w Afryce Subsaharyjskiej i Azji Południowej, jest najważniejszym czynnikiem w prognozowaniu.

Według raportu spożycie cukru i oleju roślinnego wydaje się rosnąć, odzwierciedlając utrzymującą się tendencję w kierunku dań gotowych i wysokoprzetworzonej żywności, zwłaszcza w krajach szybko rozwijających się oraz w populacji o niskich i średnich dochodach. Według raportu, w wielu krajach o wyższych dochodach obawy zdrowotne prawdopodobnie spowodują zmniejszenie konsumpcji czerwonych mięs i przejście z olejów roślinnych na masło.

Ponadto popyt na rośliny pastewne prawdopodobnie przewyższy wzrost produkcji zwierzęcej w krajach, w których zwierzęta hodowlane rozwijają się od tradycyjnych do komercyjnych systemów produkcji. Tymczasem wykorzystanie surowców rolnych, jako surowca do produkcji biopaliw prawdopodobnie wzrośnie, zwłaszcza w krajach rozwijających się.

W ciągu następnych dziesięciu lat autorzy spodziewają się wolniejszego o 1,3 proc wzrostu.  handlu produktami rolnymi i produktami rybołówstwa, w porównaniu ze średnią 3,3 proc. w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ponieważ oczekuje się spowolnienia wzrostu światowego popytu na import. Jednak Ameryka Łacińska, jak i Europa powinny być w stanie zwiększyć sprzedaż na rynkach zagranicznych.