W reakcji na przyjęcie przez Organizację Narodów Zjednoczonych nowych celów  zrównoważonego rozwoju,  Copa i Cogeca stwierdziły,  że stanowią one dodatkową zachętę  do stworzenia zrównoważonego,  konkurencyjnego i rentownego sektora rolnego w UE,  który będzie stanie sprostać światowemu zapotrzebowaniu na żywność.

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 17 celów rozbitych na 169 działań  przez podczas szczytu w Nowym Jorku. Wpisują się one w program działań ONZ na rzecz rozwoju na okres po 2015 r. pt. „Przekształcamy nasz świat: program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030” i stanowią ciąg dalszy millenijnych celów rozwoju, które wygasają pod koniec 2015 r.

Główną misją celów zrównoważonego (SDG) rozwoju  jest doprowadzenie do poszerzenia  zakresu zrównoważonego rozwoju poprzez objęcie nim wszystkich trzech wymiarów, czyli  kwestii gospodarczych, społecznych oraz środowiskowych. 

W przeciwieństwie do innych celów rozwoju, które obejmują przede wszystkim kraje rozwijające się,  SDG dotyczą wszystkich państw, w tym krajów uprzemysłowionych.

Przemawiając w Brukseli, sekretarz generalny Copa stwierdził, że w Europie   życzymy sobie stabilnej polityki rolnej, która pozwoli naszym rolnikom na  prowadzenie zrównoważonej produkcji,    abyśmy mogli przyczynić się do rozwiązania  jednego z największych wyzwań kolejnej dekady: konieczności zwiększenia produkcji  żywności na świecie, by wyżywić ludność, której liczba rośnie, przy ograniczonej ilości zasobów. SDG tworzą warunki do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju na całym  świecie, jednocześnie w  znacznym stopniu wpływając na wyzwania z jakimi zmaga się  unijny sektor rolny. Odnosi się to również do  zbliżającego się śródokresowego przeglądu  wspólnej polityki rolnej (WPR)  w 2017 r. oraz kształtu tej polityki po 2020 r., którego  założeniem jest zapewnienie konkurencyjności unijnych rolników jednocześnie gwarantując  dostawy bezpiecznej żywności na świecie i ochronę środowiska.