Obowiązek redukcji metanu dotyczyć ma jednak gazu pochodzącego z gnojowicy i obornika.

W sprawie emisji amoniaku ze źródeł rolniczych europosłowie przewidują zmniejszenie emisji o 27 proc. do 2030 r. w porównaniu do 2005 r. w całej UE, a w Niemczech o 39 proc.

Redukcje powinny być proporcjonalne i efektywne pod względem kosztów, a także nie zagrażać istnieniu małych i średnich przedsiębiorstw rolnych.

UE powinna włączyć się w proces redukcji, korzystając z funduszy wspierających, szczególnie PROW. Jako możliwe źródła finansowania wymieniono fundusze strukturalne i instrumenty polityki ochrony środowiska. Konieczna jest też zmiana WPR w ramach śródokresowego przeglądu planowanego w 2017 r. oraz uznanie czystego powietrza za dobro publiczne.