Kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do procesu rozwoju WPR były publiczne konsultacje przeprowadzone w 2017 r., Mające na celu modernizację i uproszczenie polityki UE. Konsultacje potwierdziły duże zainteresowanie opinii publicznej rolnictwem, żywnością i WPR z ponad 320 000 wniosków otrzymanych od szerokiego grona interesariuszy: obywateli, rolników, organizacji pozarządowych, przemysłu, władz publicznych i środowisk akademickich.

Wśród kluczowych ustaleń konsultacje podkreśliły, że obywatele europejscy są zdania, że ​​polityka rolna powinna nadal być zarządzana na szczeblu UE, a dwa główne cele powinny stanowić pomoc dla rolników i ochrona środowiska. Wyniki konsultacji zostały omówione na konferencji zainteresowanych stron z udziałem ponad 500 uczestników w lipcu 2017 r.

Opierając się na tych uwagach, w listopadzie 2017 r. KE przedstawiła swoją wizję WPR po 2020 r. w "Komunikacie w sprawie przyszłości żywności i rolnictwa". Zainteresowane strony miały następnie możliwość zareagowania i omówienia stanowiska KE w tej sprawie.

Poza komunikacją internetową KE informowała o ponad 40 wydarzeniach zorganizowanych w państwach członkowskich, a komisarz i urzędnicy UE zaangażowali w to do wiosny 2018 r. około 3000 interesariuszy Działanie to zapewniło dalszy materiał do przemyśleń, gdy KE dopracowała i sfinalizowała przygotowanie wniosków ustawodawczych, które zostały przyjęte 1 czerwca 2018 r. w ramach wniosków sektorowych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2020-2027.

Od czerwca do grudnia 2018 r. w państwach członkowskich i regionach odbyło się ponad 80 wydarzeń, w tym dialogi obywatelskie, seminaria i konferencje. Najważniejszym aspektem reformy WPR, są uproszczenie i modernizacja, nowy sposób współpracy z państwami członkowskimi oraz większe ambicje w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Wydarzenia te pomogły promować zrozumienie i wyjaśnienie propozycji. Bardzo pomocne dla służb KE było również zapoznanie się z pierwszej ręki o obawach wobec WPR wyrażanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. W wydarzeniach tych wzięło udział ponad 7000 osób, w tym ministrowie, parlamentarzyści, posłowie do PE, czołowi interesariusze, organizacje pozarządowe, obywatele i media.

KE zasięgnęła również opinii grup, które szczególnie interesowały się ekologiczną częścią zaproponowaną w nowym prawodawstwie. We współpracy z Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody (IUCN) komisarz Hogan ustanowił i uczestniczył w dyskusjach przy okrągłym stole w dniach 12 listopada i 10 grudnia 2018 r.

Pod przewodnictwem niezależnego eksperta wydarzenia te pozwoliły przedstawicielom stowarzyszeń rolników, środowiskowych organizacji pozarządowych i państw członkowskich wyrazić swoje poglądy na temat reform polityki WPR. Dyskusja przy okrągłym stole koncentrowała się na zrównoważonym rolnictwie i proponowanych działaniach środowiskowych i klimatycznych. W szczególności uczestnicy zastanawiali się, w jaki sposób nowe prawodawstwo może stworzyć możliwości pomocy rolnikom w osiągnięciu unijnego celu, jakim jest lepsze środowisko i lepsze warunki klimatyczne.

Te okrągłe stoły stanowiły uzupełnienie prac prowadzonych przez grupy dialogu obywatelskiego (CDG). Grupy te, które skupiają zainteresowane ze strony organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych i spotykają się regularnie i wykorzystują swoje doświadczenie w terenie, aby doradzać KE i wspierać ją w kwestiach politycznych. Istnieją CDG reprezentujące określone sektory (tj. mleka, produkcji roślinnej, wina) lub metod produkcji (takich jak produkcja ekologiczna. Odgrywają one ważną rolę w pomaganiu KE w refleksji nad przyszłymi wnioskami dotyczącymi WPR i wnoszą cenne wskazówki dotyczące jej wdrażania w różnych sektorach.