Jednym z istotnych z punktu widzenia IJHARS zagadnień omówionych podczas spotkania był problem prowadzenia przez stronę czeską negatywnej kampanii skierowanej przeciwko polskiej żywności. Strona polska odniosła się do doniesień, nagłaśnianych regularnie przez czeskie media, dotyczących przypadków nieprawidłowości wykrywanych w polskich produktach żywnościowych. Podkreślając, iż wszelkie nadużycia i nieprawidłowości, jakich dopuszczają się producenci żywności, powinny być rzetelnie wyjaśniane, przedstawiciele Polski zaznaczyli jednak, iż niedopuszczalne jest upowszechniane negatywnych opinii o produktach przed dokładnym zbadaniem każdego przypadku przez odpowiednie inspekcje polskie i czeskie oraz ustaleniem stanu faktycznego. Taka praktyka może być postrzegana jako element nieuczciwej konkurencji. Przekazanie informacji o zaobserwowanych nieprawidłowościach do opinii publicznej może nastąpić dopiero po zgłoszeniu do systemu RASFF i dokładnym zbadaniu sprawy, wówczas, gdy możliwe jest przekazywanie faktów, a nie podejrzeń i niesprawdzonych informacji.

Strona czeska zapewniła, iż ustalenia w tej kwestii, podjęte przez Ministrów Rolnictwa Polski i Czech w 2013 roku będą w pełni respektowane. Strona polska zapewniła partnera, że przywiązuje dużą wagę do jakości żywności
i przestrzegania wszelkich standardów jej kontroli. Podkreśliła również pełną sprawność systemu nadzoru nad bezpieczeństwem i jakością produktów żywnościowych

Strony uzgodniły, że konieczne jest wzmocnienie współpracy służb kontrolnych Polski i Czech celem skuteczniejszej walki z nadużyciami i zwiększenia poziomu ochrony konsumentów.

Podczas powyższych konsultacji międzyrządowych przedyskutowane zostały również kwestie dotyczące konkurencyjności rolnictwa i inwestycji w sektorze rolnym, wdrażania i uproszczenia WPR oraz współpracy
w dziedzinie badań naukowych w rolnictwie.