Wzrost pogłowia maciorek owczych nastąpił prawie we wszystkich województwach, poza kilkoma wyjątkami. W województwie  zachodniopomorskim miał miejsce spadek pogłowia o 24 proc., w lubuskim o 14 proc., w opolskim o 8 proc. i w woj. śląskim o 12 proc. W trzech województwach (w woj. kujawsko-pomorskim, pomorskim i podkarpackim) wzrost pogłowia maciorek owczych był mniejszy niż średni w Polsce. W pozostałych województwach był on znacznie większy niż średnio w kraju, a w dwóch województwach (lubelskim i mazowieckim) wyniósł odpowiednio 48 proc. i 49 proc.

Wzrost pogłowia maciorek owczych wiąże się prawdopodobnie z płatnością do owiec, która pojawiła się w nowym systemie płatności bezpośrednich, obowiązującym w latach 2015-2020. Płatność ta przysługuje rolnikom, posiadającym co najmniej 10 sztuk maciorek owczych w wieku co najmniej 12 miesięcy, ale przyznawana jest do wszystkich owiec w gospodarstwie. Ze względu na relatywnie wysoki stan pogłowia maciorek owczych, ogólne pogłowie owiec w grudniu 2015 r. może zwiększyć się do ok. 220 tys. sztuk, co by oznaczało ok. 10 proc. wzrost w stosunku do grudnia 2014 r.

W I półroczu 2015 r. produkcja żywca baraniego w Polsce wyniosła 1 606 ton i była o 21 proc. mniejsza niż w I półroczu 2014 r. Jej spadek nastąpił pomimo wzrostu pogłowia i prawdopodobnie był związany z nowymi płatnościami i koniecznością posiadania owiec w określonym czasie. Oczekuje się, że w II półroczu spadek produkcji i podaży będzie mniejszy, ale i tak w całym 2015 r. produkcja może wynieść nie więcej niż 3 400 ton. Byłaby wówczas mniejsza niż przed rokiem o ok. 15 proc.

W okresie od stycznia do września 2015 r. ceny skupu żywca baraniego w Polsce były wyższe niż w roku ubiegłym, poza styczniem i kwietniem. W I kwartale przeciętna cena skupu owiec wyniosła 7,25 zł/kg wagi żywej i była o 24 proc. wyższa niż rok wcześniej. W II kwartale spadła ona do 7,13 zł/kg, ale była o 2 proc. wyższa niż przed rokiem. W III kwartale ceny te także wzrosły, a w lipcu były wyższe niż rok wcześniej o 21,4 proc. (7,31 zł/kg). W sierpniu i we wrześniu wyniosły one odpowiednio 7,27 zł/kg i 6,98 zł/kg i były wyższe niż rok wcześniej o 9,8 i 3,0 proc.

W nadchodzących miesiącach ceny polskich owiec ciężkich będą jak zwykle pozostawały pod wpływem cen unijnych oraz kursu złotego względem euro. Rosnące w III kwartale z miesiąca na miesiąc stopy wzrostu cen owiec ciężkich i jagniąt w Unii Europejskiej pozwalają mieć nadzieję, że IV kwartale ceny te nadal będą rosły. Z drugiej strony, malejące stopy wzrostu cen skupu polskich owiec osłabiają nadzieję na ich dalszy duży wzrost. Dodatkowym zagrożeniem dla przeciętnych cen owiec ciężkich w UE-28 jest możliwość ich spadku w Wielkiej Brytanii, której wpływ na średni poziom cen jest bardzo duży. Pomimo to sądzić można, że w IV kwartale b.r. ceny polskich owiec mogą przekroczyć poziomy ubiegłoroczne, zwłaszcza w październiku i w listopadzie kiedy były one wyjątkowo niskie. Komisja Europejska przewiduje, że w 2016 r. produkcja baraniny nieco się zwiększy. Wzrośnie też prawdopodobnie jej import. Taka sytuacja spowoduje prawdopodobnie spadek cen, co w konsekwencji będzie prowadziło do wzrostu konsumpcji. Skala ich spadku będzie jednak zależała od rzeczywistej skali wzrostu podaży.