Strategia przedstawiona w tym tygodniu jest skierowana do sektorów rolnictwa, gospodarki odpadami i energetyki, które odpowiadają za 98 proc. emisji metanu, drugiego po dwutlenku węgla, najpotężniejszego gazu cieplarnianego.

Jeśli proponowana redukcja emisji gazów cieplarnianych, o co najmniej 55 proc. miałaby zostać osiągnięta do 2030 r., emisja metanu musiałaby zostać zmniejszona o 35 do 37 proc., stwierdziła Komisja Europejska.

Władze UE starają się ulepszyć i zharmonizować monitorowanie, weryfikację i sprawozdawczość emisji, ponieważ obecnie odbywa się to na różne sposoby w zależności od sektora i państwa członkowskiego. We współpracy m.in. z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) i Międzynarodową Agencją Energetyczną (IEA) ma powstać także międzynarodowe obserwatorium emisji metanu.

Komisja nie przedstawia żadnych wiążących wytycznych dla rolnictwa. Grupa ekspertów ma analizować emisje metanu i zajmować się między innymi hodowlą zwierząt, gospodarką nawozową, gospodarką paszą i właściwościami pasz.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim z zadowoleniem przyjął podejście Komisji Europejskiej, aby bardziej skupić się na badaniach nad nowymi technikami żywienia, nowymi stabilnymi technologiami i innowacyjną współpracą na poziomie gospodarstw.

Promowanie strategii redukcji w ramach programu„ Horyzont Europa ”jest znacznie lepsze i bardziej wydajne niż zwykłe jednostronne mówienie o ograniczaniu hodowli - powiedział przewodniczący. Komisja Europejska chce stworzyć listę najlepszych praktyk i dostępnych technologii promujących redukcję emisji. Szczególny nacisk zostanie położony na emisje metanu z fermentacji jelitowej przeżuwaczy. Produkcja biogazu z odpadów rolniczych ma być wspierana środkami z budżetu UE.

Emisje metanu w sektorze energetycznym można zmniejszyć w najszybszy i najtańszy sposób” - powiedziała komisarz UE ds. Energii. Sektor ten odpowiada za 19 proc. tych emisji w UE. Simson rozważa między innymi ustawę zakazującą rutynowego odpowietrzania i spalania gazów od 2025 r. Wykrywanie i naprawa wycieków w całej infrastrukturze gazu kopalnego ma zostać uregulowane prawnie, a łańcuch dostaw gazu ma zostać dokładniej zbadany. Większość emisji związanych z importem tych paliw zostanie uwolniona, zanim gaz dotrze do UE.

Dodatkowo zbliżająca się nowelizacja dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii w nadchodzącym 2021 roku powinna dać szansę na przyspieszenie rozwoju rynku biogazu. Komisja Europejska zapowiedziała również, że dokona przeglądu rozporządzenia w sprawie podziału obciążeń w celu ewentualnego rozszerzenia zakresu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych na sektory emitujące metan, które nie zostały jeszcze uwzględnione.

Krytyka pochodziła z Parlamentu Europejskiego, gdzie europoseł Jutta Paulus stwierdziła, że dzięki tej strategii dotyczącej metanu Komisja UE nie osiągnie wyznaczonego przez siebie celu klimatycznego, jakim jest 55 proc. mniej emisji do roku 2050.