Całkowita produkcja cukru w UE wyniosła nawet 13, 884 mln ton, ale tylko 13,5 mln ton stanowił cukier kwotowy. Zgodnie z ustaleniami międzynarodowymi, na rynek światowy trafi tylko 1,37 mln ton cukru. W ostatnich latach KE zezwoliła, aby część nadwyżki poprzez procedurę przetargową została wprowadzania do obrotu.

Pod koniec marca po raz pierwszy spotkała się grupa ekspertów ds. produkcji cukru. Spotkanie dotyczyło przejścia z systemu kwotowania do systemu bezkwotowego, co ma nastąpić po 30 września 2017 r. Celem grupy jest omówienie wszystkich istotnych tematów przed końcem obowiązywania systemu kwot.

Plantatorzy po raz ostatni siać będą buraki cukrowe w ramach sytemu kwotowego na wiosnę 2016 r. Uczestnicy łańcucha od rolnika do producenta cukru są w najlepszy możliwy i przejrzysty sposób informowani o zmianach w ramach przygotowań do końca kwot produkcyjnych cukru. Tak, aby mogli podjąć właściwe decyzje biznesowe dotyczące dostaw cukru.
Na posiedzeniu KE zaprezentowała zaktualizowany bilans rynku cukru. Przedstawiono też oceny perspektywy średniookresowej dla tego rynku do 2024 r.