W I kwartale 2016 r. przeciętna cena jagniąt wyniosła w UE-28 586 euro/100 kg wagi poubojowej i była o 8 proc. niższa niż rok wcześniej. W kwietniu, jej zmniejszenie w skali roku pogłębiło się do 9 proc., a cena jagniąt wyniosła 562 euro/100 kg. W maju osiągnęła ona 543 euro/100 kg i była o 6 proc. niższa niż w maju 2015 r. Przeciętna cena owiec ciężkich wyniosła w I kwartale 519 euro100 kg wagi poubojowej, w kwietniu 527 euro/100 kg, a w maju 519 euro/100 kg. W stosunku do analogicznych okresów sprzed roku ceny te były niższe odpowiednio o 5 proc., 6 proc. i 4 proc.

Cena polskich owiec ciężkich wyrażona w euro w I kwartale 2016 r. wyniosła 382 euro/100 kg wagi poubojowej, i była niższa niż przed rokiem o 4 proc. Spadek tej ceny był nieco mniejszy niż średniej ceny unijnej, ale w następnych dwu miesiącach pogłębił się do 12 proc. Przeciętna cena polskich owiec ciężkich wyniosła w kwietniu 371 euro, a w maju 360 euro/100 kg wagi poubojowej. Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że średnia cena zakupu owiec wyniosła w I kwartale 2016 r. 8,11 zł/kg i była niższa niż rok wcześniej o 5 proc. Wchodząca w skład tej średniej, cena owiec o wadze 36-40 kg obniżyła się w tym okresie o 6 proc., a cena jagniąt o wadze 12-17 kg wzrosła o ok. 2 proc. W kwietniu przeciętna cena zakupu owiec wyniosła 7,21 zł/kg i była o 18,3 proc. niższa niż w kwietniu 2015 r. Duży jej spadek wynikał przede wszystkim z tego, że 69 proc. sprzedawanych owiec należało do kategorii wagowej 31-36 kg. Były to, więc owce, których ceny są z reguły niższe. Cena skupu owiec wyniosła w I kwartale 7,01 zł/kg i była o 3 proc. niższa niż w I kwartale 2015 r. Jej obniżenie wynikało z głębokiego, bo o 12 proc., spadku tej ceny w lutym (5,97 zł/kg, wobec 6,80 zł/kg w lutym 2015 r.). W styczniu cena skupu owiec wynosząca 6,48 zł/kg była o prawie 2 proc. wyższa niż przed rokiem, a w marcu była taka sama jak w marcu 2015 r. (8,59 zł/kg) . W kwietniu cena skupu owiec wyniosła 5,86 zł/kg i była o 12 proc. niższa niż przed rokiem.  

Ze względu na wzrost pogłowia w UE-28 i przewidywany przez Komisję Europejską wzrost produkcji można sądzić, że cały 2016 r. będzie nacechowany spadkiem cen owiec i jagniąt w Unii Europejskiej, a co za tym idzie spadkiem cen skupu polskich owiec. Pogorszy to niewątpliwie sytuację producentów i może spowodować ponowny spadek pogłowia.  W 2015 r. pogłowie owiec wzrosło w czerwcu o 2,2 proc. w skali roku, a w grudniu o 6,9 proc. O jego wzroście, obok poprawy opłacalności chowu decydowała też płatność do owiec, która pojawiła się w nowym systemie płatności bezpośrednich, obowiązujących w latach 2015-2020.  Płatność ta przysługuje rolnikom posiadającym, co najmniej 10 sztuk maciorek owczych w wieku, co najmniej 12 miesięcy, ale przyznawana jest do wszystkich owiec w gospodarstwie.