W I półroczu 2017 r. przeciętna cena jagniąt wyniosła 558 euro/100 kg i była niższa niż rok wcześniej o 2 proc. W pierwszych dwóch miesiącach drugiego półrocza, a więc w lipcu i w sierpniu, cena jagniąt wyniosła odpowiednio 541 i 562 euro/100 kg wagi poubojowej. W stosunku do analogicznych miesięcy 2016 r. ceny te były niższe o 3 i 4 proc.

Ceny owiec ciężkich, które do niedawna także charakteryzowały się tendencją spadkową, od maja br. zaczęły rosnąć w skali roku. W I półroczu przeciętna cena owiec ciężkich w UE-28 wyniosła 491 euro/100 kg wagi poubojowej i była o 5 proc. niższa niż w I półroczu 2016 r. W lipcu wyniosła ona 529 euro/100 kg, a w sierpniu 505 euro/100 kg. Ceny te były wyższe niż rok wcześniej o 7,5 i 2,3 proc.

W Polsce przeciętna cena owiec ciężkich wyniosła w I półroczu 2017 r. 360 euro/100 kg i była o 1 proc. niższa niż w I półroczu 2016 r. W lipcu wyniosła ona 354 euro/100 kg i była o 1 proc wyższa niż w lipcu 2016 r. W sierpniu cena polskich owiec ciężkich wyniosła 412 euro/100 kg i była o 16 proc. wyższa niż w sierpniu 2016 r. Cena skupu żywca baraniego wyniosła w I półroczu 2017 r. 6,61 zł/kg i była o 3 proc. niższa niż rok wcześniej. W lipcu br. cena ta obniżyła się do 5,79 zł/kg i była o 27 proc. niższa niż w lipcu 2016 r. W sierpniu wyniosła ona 6,00 zł/kg i była o 7 proc. niższa niż przed rokiem. Częściowym wytłumaczeniem spadku tych cen może być zmiana struktury skupu owiec. Dane Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wskazują, że w lipcu 2017 r. owce o wadze 17-24 kg stanowiły 3 proc., a o wadze 24-31 kg 42 proc. (łącznie 45 proc.) skupowanych owiec, podczas gdy w lipcu 2016 r. było to odpowiednio 3 proc. i 73 proc. (łącznie 76 proc.). Znacząco mniejszy udział owiec o korzystniejszych parametrach handlowych (wyższe ceny) wpłynął niewątpliwie na wysokość przeciętnej ceny skupu w lipcu br.

W krótkookresowej prognozie z czerwca 2017 r. Komisja Europejska przewidywała, że produkcja baraniny w 2017 r. w UE-28 będzie o 2 proc. większa niż przed rokiem, a jej import mniejszy o 12 proc. W rezultacie podaż rynkowa (produkcja po uwzględnieniu salda handlu zagranicznego) może wynieść 1074 tys. ton, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o prawie 2 proc. Konsekwencją może być wzrost cen owiec w 2018 r. Komisja Europejska przewiduje, że w 2018 r. nastąpi niewielkie zmniejszenie konsumpcji z 1,9 do 1,8 kg/mieszkańca.