W styczniu przeciętna cena jagniąt wyniosła w UE-28 604 euro/100 kg wagi poubojowej, a w lutym 575 euro/100 kg. Ceny te były niższe niż rok wcześniej odpowiednio o 8 proc. i 9 proc. W związku z Wielkanocą, marcowa cena jagniąt sezonowo wzrosła (do 585 euro/100 kg wagi poubojowej) i w stosunku do marca 2015 r. była niższa o 6 proc. Spadek cen owiec ciężkich był w tym okresie nieco mniejszy. W styczniu ich przeciętna cena wyniosła 505 euro/100 kg, w lutym 520 euro/100 kg, a w marcu 532 euro/100 kg wagi poubojowej. W stosunku do analogicznych miesięcy poprzedniego roku ceny te były niższe odpowiednio o 5 proc., 4 proc. i 7 proc. Większa stopa spadku tej ceny w marcu spowodowana została przez pogłębienie obniżek cen owiec ciężkich w Wielkiej Brytanii.

Cena polskich owiec ciężkich wyrażona w euro wyniosła w styczniu 382 euro/100 kg wagi poubojowej, w lutym 346 euro/100 kg, a w marcu 380 euro/100 kg. W odróżnieniu od rozwoju cen owiec w UE-28, styczniowa cena polskich owiec była wyższa niż w styczniu 2015 r. o prawie 3 proc. W lutym i w marcu była natomiast niższa niż rok wcześniej odpowiednio 3 proc. i 5 proc., a więc jej spadek był nieco mniejszy niż przeciętnej ceny unijnej. Te same ceny wyrażone w złotych wyniosły w styczniu 16,77 zł/kg wagi poubojowej, w lutym 15,22 zł/kg, a w marcu 16,30 zł/kg. Oznacza to, że w przeliczeniu na wagę żywą wyniosły one odpowiednio 7,88 zł/kg, 7,16 zł/kg i 7,66 zł/kg. W porównaniu z cenami sprzed roku cena w styczniu była o 6 proc. wyższa, w lutym o 2 proc. niższa, a w marcu ponownie o 3 proc. wyższa. Różnice, co do stopy i kierunku zmian w porównaniu z cenami wyrażonymi w euro, wynikały z deprecjacji złotego względem euro.

Ostatnio w Wielkiej Brytanii wskazuje się na wzrost popytu na mięso owcze w Polsce. Brytyjscy eksporterzy podkreślają, że jest to pochodną wzrostu PKB i malejącej stopy bezrobocia. W związku z tym liczą na wzrost eksportu do Polski. W latach 2005-2015 polski import mięsa owczego wzrósł z 57 ton do 1238 ton. Jak dotychczas podstawowym rynkiem zaopatrzenia jest Nowa Zelandia. W 2015 r. import mięsa z Nowej Zelandii stanowił 68 proc. tego importu, ale udział importu mięsa z Wielkiej Brytanii był też relatywnie duży, gdyż wynosił 12 proc.