Wzrost napędzany jest przez nowe kraje członkowskie, gdzie w analizowanym okresie w br. odnotowano ponad 10-procentowe zwiększenie wolumenu produkcji drobiu. Polska w tym względzie wiodła prym z 12-procentowym tempem wzrostu.

W II poł. 2015 r., w ocenie ekspertów KE, możemy spodziewać się niewielkiego spowolnienia produkcji drobiu w UE do 2,6 proc. w ujęciu rocznym. Co ciekawe, jest to porównywalna dynamika do pozostałych segmentów mięsa, w tym wieprzowego i wołowego. Warto zaznaczyć, że drób jest drugim, co do wielkości produkcji gatunkiem mięsa, wytwarzanym na terenie UE. Stanowi on obecnie 58 proc. produkcji mięsa.

W okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2015 r. eksport mięsa drobiowego na rynki trzecie obniżył się o 0,8 proc. Z jednej strony coraz więcej zamówień na unijny surowiec pojawia się z Filipin, Beninu, Arabii Saudyjskiej oraz Ghany, z drugiej strony ważne dla rynku jest zaprzestanie sprzedaży surowca na rynek rosyjski. Ciekawe jest również zintensyfikowanie wysyłek mięsa drobiowego z Unii do Chin kosztem mniejszych zamówień, pochodzących z Hongkongu. Podobne zmiany mają miejsce w eksporcie wieprzowiny. KE prognozuje niemniej przyspieszenie dynamiki eksportu w całym 2015 r. do 3,5 proc., tj. do poziomu 1,4 mln t. Będzie to możliwe za sprawą rosnącego popytu z rynków azjatyckich oraz afrykańskich.

Ważnym rynkiem zbytu mięsa drobiowego jest RPA. Pomimo nałożenia przez władze tego kraju ceł antydumpingowych na mięso drobiowe, pochodzące z Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec, RPA jest nadal ważnym odbiorcą unijnego surowca. Warto na tym tle zaznaczyć, że niektóre polskie firmy ubiegają się obecnie o pozwolenie na sprzedaż swoich produktów drobiowych do RPA. Proces zatwierdzenia tych podmiotów przez odpowiednie władze RPA jeszcze trwa. Niemniej jest to ważny czynnik, który wspierałby wzrost polskiego eksportu mięsa drobiowego na rynki pozaunijne.

W okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2015 r. odnotowaliśmy 0,3-procentowy wzrost importu mięsa drobiowego na rynek UE. Był on napędzany głównie przez zwiększenie sprzedaży mięsa z Tajlandii. Brazylia, kolejny ważny partner handlowy, wysłała w analizowanym okresie o 10 proc. mniej surowca do UE. Jest to związane intensyfikacją wymiany handlowej z innymi krajami pozaunijnymi oraz zwiększeniem popytu na drób na rynku krajowym.