Respondenci w 66 proc. zgadzali się również ze stwierdzeniem, że WPR przyczynia się do poprawy stosunków handlowych UE z resztą świata, a 65 proc., że przyczynia się też do sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku UE.

Ponad 90 proc. ankietowanych uznaje za ważne w przyszłości publiczne daniny dla rolnictwa i terenów wiejskich i wskazuje na rosnącą świadomość dotyczącą WPR.

Większość Europejczyków (87 proc.) jest za kontynuacją płacenia rolnikom za praktyki korzystne dla klimatu i środowiska. Przeciwnego zdania jest 6 proc.

Ogólnie rzecz biorąc, Europejczycy poświęcają coraz więcej uwagi rolnictwu i obszarom wiejskim. Uważają, też, że UE spełnia swoją rolę w zapewnieniu dostępności dobrej jakości, zdrowych produktów żywnościowych.

Odnośnie lasów Europejczycy uważają, że zapewniają one przede wszystkim korzyści dla środowiska naturalnego, takie jak absorbcja dwutlenku węgla, ochrona przyrody i zabezpieczenie naturalnego siedliska dla zwierząt.

Celem badania było zrozumienie relacji pomiędzy Europejczykami i rolnictwem, poprzez zbadanie poziomu znaczenia, jakie przywiązują do rolnictwa, zrozumieniem roli rolnika i stwierdzenie, co uważają za główne cele UE w odniesieniu do rolnictwa.

W badaniu wzięło udział 27 822 osób z 26 krajów UE, w tym także z  Polski.