Wynika to z najnowszej analizy danych z sieci informacyjnej rachunkowości rolniczej (FADN), którą przedstawiła dyrekcja generalna ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej (DG AGRI).

Średni dochód operacyjny lub wartość dodana netto wzrosły z 28 800 euro w 2007 roku do 35 300 euro w 2018 roku. Główną tego przyczyną był wzrost wartości produkcji zwierzęcej, który wyniósł 36 proc. i 34 proc. Wzrost dla produkcji roślinnej.

Płatności bezpośrednie najwyższe na Litwie

Na Litwie ich udział był najwyższy i wyniósł 70 proc., a następnie były: Finlandia i Estonia odpowiednio z 67 i 66 proc. Z kolei w Holandii płatności stanowiły jedynie 9 proc. dochodu gospodarstwa.

Z drugiej strony płatności odgrywają jedynie podrzędną rolę w przypadku winiarzy i ogrodników, gdzie według FADN udziały sięgały odpowiednio zaledwie 5 i 2 proc. Według raportu, najwyższy średni roczny dochód na jednostkę pracy został wygenerowany na poziomie 22 500 euro w 2018 roku, a 2007 roku został przekroczony o 41 proc.

Zmniejszenie obciążenia pracą

Wzrost był spowodowany wyższymi przychodami operacyjnymi oraz spadkiem obciążenia pracą. Istnieją jednak znaczne różnice w stosunku do średnich, nie tylko między państwami członkowskimi, ale także między grupami wiekowymi i płciami.

Według FADN hodowcy trzody chlewnej i drobiu, a także winiarze, ogrodnicy i hodowcy bydła mlecznego osiągali ponadprzeciętne dochody na roczną jednostkę pracy. Natomiast pozostali rolnicy z upraw trwałych i opasów pastwiskowych oraz w gospodarstwach mieszanych zarabiali poniżej średniej.

Młodzi rolnicy o niskich dochodach

Najwyższe kwoty na jednostkę pracy zostały wygenerowane w północno-zachodniej części UE, a najniższe na wschodzie. Firmy prowadzone przez kobiety osiągały średnio o 38 proc. niższe przychody na jednostkę. Według raportu kobiety kierujące gospodarstwami prowadzą głównie mniejsze firmy, co obejmuje zarówno obszar, jak i wielkość produkcji.

Wyjątkiem są jednak Węgry, gdzie według danych FADN firmy każdej wielkości generują wyższe dochody, gdy kobieta jest szefem. W odniesieniu do wieku średnio w UE grupa rolników do 40 roku życia musiała zadowolić się najniższymi dochodami; a następna była grupa osób powyżej 60. roku życia. Można to wytłumaczyć faktem, że zdecydowana większość młodych rolników mieszka w krajach o dochodach poniżej średniej.

Więcej dzierżawców

Zgodnie z oczekiwaniami analiza FADN pokazuje również duże różnice między państwami członkowskimi pod względem struktury gospodarstw rolnych. Najwyższe aktywa posiadały firmy holenderskie i duńskie ze średnią odpowiednio około 3,1 mln euro i 2,7 mln euro. Według DG AGRI, wynika to m.in. z bardzo wysokich cen gruntów i dużego udziału rodzajów działalności wymagającej dużych nakładów inwestycyjnych.

Gospodarstwa w Rumunii miały najniższe aktywa, wynoszące 55 000 euro. Dominują tam mniej kapitałochłonne formy uprawy. Ponadto gorsze jest wyposażenie w sprzęt i niskie ceny gruntów.

Według FADN, przeciętne gospodarstwo rolne w UE miało w 2018 r. 37 ha. Jednak i tu występują znaczne różnice krajowe. Na Słowacji było to średnio 445 ha, na Malcie 3 ha Większość ziemi nie jest własnością rolników pracujących na nich. W całej UE dzierżawiono 56 proc. gruntów uprawnych.