W znacznie mniejszym stopniu obniżyły się ceny jęczmienia i kukurydzy, kształtując się na poziomie 757,1 PLN/t (spadek o 1,6% m/m) oraz 748,1 PLN/t (spadek o 1,7% m/m). Oczekujemy, iż w lipcu nastąpi pogłębienie spadków cen zbóż, przede wszystkim w związku z oczekiwanym wzrostem podaży wynikającym z pojawienia się na rynku pierwszych zbóż z nowych zbiorów, również z importu. Prognozuje się, iż światowe spadkowe tendencje cenowe, wynikające przede wszystkim ze spodziewanych wysokich globalnych zbiorów zbóż (w Unii Europejskiej wg. szacunków Strategie Grains 295,7 mln t – wzrost o 15,6% r/r), przyczynią się do obniżki cen również na rynku polskim. Ograniczenie produkcji zbóż w kraju w wyniku suszy może przyczynić się jedynie do zmniejszenia prognozowanych spadków, jednakże nie wpłynie na zmianę tendencji. W Polsce produkcja zbóż jest silnie skoncentrowana, co zwiększa możliwość wpływania producentów na kształtowanie się cen na rynku wewnętrznym. Szacuje się, iż udział 58,3 tys. gospodarstw rolnych (3,5% wszystkich gospodarstw produkujących zboże) w całkowitej krajowej produkcji zbóż wynosi 49%. Czynnikami mającymi decydujący wpływ na poziom cen zbóż w bieżącym sezonie będzie całkowita wielkość importu, cena sprowadzanego ziarna, jak również rzeczywisty poziom zapasów krajowych. Z bilansu zbóż w sezonie 2007/2008 wynika, iż zapasy początkowe w bieżącym sezonie 2008/2009 wynoszą ok. 1800-1900 tys. t i są ponad dwuipółkrotnie wyższe, aniżeli ubiegłym. Stosunkowo wysoki poziom zapasów początkowych, oraz import ziarna z południa Europy, jak również z regionu basenu Morza Czarnego (głównie Ukrainy) przyczyni się do znacznego spadku cen zbóż w Polsce. Prognozujemy, iż średnia cena pszenicy wg. GUS w trzecim kwartale będzie mieścić się w przedziale 625-660 PLN/t, a żyta 550-575 PLN/t.

Na rynku mięsa obserwujemy natomiast tendencje wzrostowe. W czerwcu w punktach skupu za żywiec wieprzowy płacono przeciętnie 4,31 PLN/kg w porównaniu z 4,08 PLN/kg w maju.

W ubiegłym miesiącu GUS odnotował również wzrost cen drobiu z 3,53 PLN/kg w maju do 3,65 PLN/kg. Ceny bydła rzeźnego (bez cieląt) zwiększyły się o 0,11 PLN za kg, do poziomu 4,19 PLN/kg. Odnotowany wzrost cen w ostatnim miesiącu wynika między innymi z sezonowego wzrostu popytu, w związku z trwającym „sezonem gilowym” oraz mniejszymi dostawami. Ponadto, biorąc pod uwagę istotny spadek pogłowia trzody chlewnej w Polsce, jak również w całej Unii Europejskiej, prognozuje się dalszy wzrost cen żywca wieprzowego, a wraz z tym cen żywca drobiowego i wołowego. Oceniamy, iż w III kwartale br. ceny trzody chlewnej w Polsce będą oscylowały w granicach 4,55-4,65 PLN/kg.

Według danych GUS w czerwcu br. cena skupu mleka ukształtowała się na poziomie 101,82 PLN/kg, tj. o 3\% niższym w relacji miesięcznej, nadal jednak o 2,4\% wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dalszego, nieznacznego, sezonowego spadku cen można spodziewać się w miesiącach letnich (lipiec, sierpień), ale już od września surowiec prawdopodobnie zacznie drożeć. Niemniej, ze względu na silny wzrost cen obserwowany w II połowie ub. r., w IV kwartale br. ceny skupu będą o około 10-15\% niższe w relacji rocznej.