Dzięki przepisom przejściowym płatności bezpośrednie i programy wsparcia II filara mogą być kontynuowane; obecne przepisy WPR zostaną przedłużone do końca 2022 r.

Tekst był negocjowany nieformalnie i nie został jeszcze zatwierdzony przez specjalną komisję Rady ds. Rolnictwa. Następnie jest przedkładany Radzie i Parlamentowi Europejskiemu do ostatecznego przyjęcia. Oczekuje się, że Rada ds. Rolnictwa formalnie przyjmie pakiet na posiedzeniu w dniach 15 i 16 grudnia 2020 r.

Nieformalne porozumienie określa również, w jaki sposób dodatkowe 8,07 mld euro z europejskiego pakietu bodźców gospodarczych zostanie podzielone między europejskich rolników:

• 30 proc. będzie dostępnych w 2021 roku

• 70 proc. będzie dostępnych w 2022 roku

• 37 proc. przeznaczono na działania związane z klimatem, środowiskiem i dobrostanem zwierząt

• 55 procent pójdzie na działania na rzecz transformacji społecznej i cyfrowej w celu promowania rolnictwa precyzyjnego, cyfryzacji na obszarach wiejskich i rynkach lokalnych

Negocjatorzy zgodzili się również na przedłużenie pomocy dla rolników dotkniętych kryzysem COVID-19 o sześć miesięcy.