Kontrola skoncentrowana była przede wszystkim na sklepach oraz giełdach i targowiskach.

Szczególny nacisk kładziono na sprawdzenie informacji o kraju pochodzenia danej partii świeżych owoców lub warzyw, a także czy detalista umieścił pozostałe wymagane informacje, np. informację o nazwie odmiany w przypadku jabłek i gruszek, bądź klasę jakości w przypadku owoców i warzyw objętych normami szczegółowymi.

W toku przeprowadzonej kontroli ujawniono liczne nieprawidłowości, które dotyczyły przede wszystkim znakowania świeżych owoców i warzyw. Niezgodnie z wymaganiami określonymi w normach handlowych oznakowano, aż 29 proc. objętych kontrolą partii (10 proc. masy partii).

Partie kwestionowano najczęściej ze względu na brak informacji o kraju pochodzenia oraz brak informacji o klasie jakości produktu - w przypadku produktów objętych normami szczegółowymi. Partie kwestionowano także ze względu na całkowity brak znakowania.

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw, wojewódzkie inspektoraty JHARS zastosowały następujące sankcje: 26 decyzji administracyjnych, w tym 20 decyzji nakazujących poddanie artykułów rolno-spożywczych zabiegom prawidłowego oznakowania, 5 decyzji nakazujących poddanie artykułów rolno-spożywczych określonym zabiegom, tj. uzupełnieniu wymaganych informacji w dokumentacji towarzyszącej, 1 decyzję o przeklasyfikowaniu artykułu do niższej klasy i 122 mandaty karne na łączną kwotę 22 100  zł.

Porównując wyniki kontroli prowadzonych w I i III kwartale 2011 roku można stwierdzić, iż jakość handlowa świeżych owoców i warzyw kontrolowanych w drugiej połowie roku była na dużo niższym poziomie. Wzrost liczby nieprawidłowości związany jest przede wszystkim z kwestionowaniem partii niewłaściwie oznakowanych. Nieprawidłowości w zakresie znakowania stwierdzone podczas kontroli prowadzonych
w I kwartale 2011 roku wynosiły 16 proc. partii zaś nieprawidłowości w III kwartale 2011 roku 29 proc. partii.

Nieprawidłowości w zakresie dokumentacji towarzyszącej stwierdzono w 32 proc. kontrolowanych podmiotów, co wskazuje na poprawę sytuacji względem I kwartału 2011 roku, gdy ponad połowa (tj. 54 proc.) kontrolowanych podmiotów dysponowała dokumentami, w których nie umieszczono podstawowych wymaganych prawem informacji, tj. kraju pochodzenia oraz w stosownych przypadkach, klasy, odmiany, lub typu handlowego, zgodnie z wymaganiami odpowiedniej normy handlowej.