Liczba maciorek owczych zwiększyła się do 145,3 tys. sztuk, a więc o 11,0 tys. sztuk (o 8,1 proc.). Był to drugi, kolejny wzrost pogłowia owiec i maciorek owczych. W czerwcu 2015 r. ich roczny wzrost wyniósł odpowiednio 2,2 proc. i 10,2 proc. Powodów tego można upatrywać w poprawie opłacalności chowu, wynikającej głównie ze wzrostu cen owiec, ale niebagatelną rolę odegrała też prawdopodobnie płatność do owiec, która pojawiła się w nowym systemie płatności bezpośrednich, obowiązujących w latach 2015-2020. Płatność ta przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 10 sztuk maciorek owczych w wieku co najmniej 12 miesięcy, ale przyznawana jest do wszystkich owiec w gospodarstwie.

W 2015 r. przeciętna cena skupu owiec wyniosła ok. 7,20 zł/kg i była o 11 proc. wyższa niż w 2014 r. Cena polskich owiec wyrażona w euro osiągnęła 382,71 euro/100 kg wagi poubojowej i była o 1,7 proc. wyższa niż w 2014 r. Wzrost cen polskich owiec był większy niż średniej ceny w UE-28, która wyniosła 515,30 euro/100 kg i była o 0,5 proc. wyższa niż rok wcześniej. W rezultacie cena polskich owiec stanowiła w 2015 r. 74 proc. ceny unijnej, podczas gdy w 2014 r. 73 proc.

Komisja Europejska przewiduje, że w 2016 roku produkcja baraniny nieco wzrośnie. Wzrosnąć może także import z krajów trzecich oraz liczba ludności. W rezultacie spożycie baraniny utrzyma się prawdopodobnie na takim samym poziomie jak w 2015 roku, czyli 1,8 kg/mieszkańca.

W październiku 2015 r. Komisja Europejska przewidywała, że w 2016 r. przeciętna cena jagniąt może być wyższa niż rok wcześniej o 0,2 proc., a cena owiec ciężkich o tyle samo niższa. Można więc sądzić, że ceny owiec i jagniąt będą oscylować wokół poziomów ubiegłorocznych.

W przypadku Polski ceny te będą korygowane kursem złotego względem euro. Osłabienie złotego, z którym mamy do czynienia w ostatnich miesiącach będzie niewątpliwie sprzyjać wzrostowi cen owiec w Polsce.

Tymczasem 2016 r. rozpoczął się niezbyt dobrze dla producentów unijnych, ale dobrze dla producentów polskich. W styczniu przeciętna cena owiec ciężkich w UE-28 wyniosła 504 euro/100 kg wagi poubojowej i była o 5 proc. niższa od ceny sprzed roku, a cena jagniąt wynosząca 602 euro była niższa o 8 proc. Spadek cen nie dotyczył jednak wszystkich krajów. W Polsce cena owiec ciężkich wyniosła w styczniu 382 euro/100 kg wagi poubojowej i była o 7 proc. wyższa niż w styczniu 2015 roku. Ta sama cena wyrażona w złotych wyniosła ok. 16,77 zł/kg wagi poubojowej, czyli około 7,88 zł/kg wagi żywej. Cena wyrażona w złotych była o 10 proc. wyższa niż przed rokiem, gdyż osłabienie złotego dodatkowo wpłynęło na podniesienie jej poziomu.