Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała w 2016 i 2017 r. do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIB) wykaz gruntów, które mogą zostać przejęte przez KZN. To ok. 3 tys. działek o łącznej powierzchni ok. 6,5 tys. hektarów – informuje ANR i dodaje, że wykaz ten zawiera sporządzone przez Oddziały Terenowe i Filie Agencji Nieruchomości Rolnych zestawienie wyselekcjonowanych gruntów Zasobu WRSP, które mogłyby zostać wykorzystane na realizację Programu.

Uwzględniono szczególnie powierzchnię, miejsce położenia tych gruntów - tj. np. położone w granicach administracyjnych miast, miejscowości gminnych, zlokalizowane w pobliżu osiedli mieszkaniowych, itp. - oraz przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Podkreślono, że „w obecnym stanie prawnym podmiotami kształtującymi politykę przestrzenną gmin są Rady Gmin, które zgodnie ze swoimi kompetencjami podejmują uchwały o przystąpieniu do zmiany planu bądź studium. Proces planistyczny rozwija się w wielu gminach dynamicznie, zaś Agencja może w nim uczestniczyć w sposób pośredni poprzez składanie stosownych wniosków. Podkreślenia wymaga również, że obowiązujące przepisy obligują Agencję do bieżącego gospodarowania Zasobem, co powoduje, że dane zawarte w  wykazie mogą sukcesywnie ulegać zmianom”.

Więcej o Krajowym Zasobie Nieruchomości: Kiedy ziemia rolnicza trafi pod budownictwo?

Na koniec 2016 roku ogólna powierzchnia gruntów znajdujących się w Zasobie wynosiła 1 384 tys. ha, w tym około 235,2 tys. ha pozostawało do rozdysponowania.