- Jednym z najważniejszych wyzwań dla Małopolski jest potrzeba zmierzenia się z małym, rozdrobnionym rolnictwem i małym przetwórstwem. Takie rolnictwo jest postrzegane jako problem, a my jako fundacja uważamy, że może to być szansą i źródłem konkurencyjności regionu" - powiedział prezes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska Rafał Serafin.

Według niego "jest to zgodne ze światowymi trendami, by produkcja żywności była związana z konsumpcją w obrębie małych regionów". - Taki lokalny system żywnościowy funkcjonuje w USA i w Europie, u nas jest odwrotny trend, bo udajemy, że te małe gospodarstwa i przetwórnie są problemem - zauważył Rafał Serafin.

Jak poinformował, kwestia ta została dostrzeżona przez małopolski urząd marszałkowski w priorytetach programu rozwoju województwa na przyszłe lata. Planowane jest także podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Fundacją Partnerstwo dla Środowiska w zakresie stworzenia zintegrowanego systemu produkcji i marketingu płodów rolnych oraz ich przetworów opartych na tradycyjnych i ekologicznych metodach produkcji.

Próbie znalezienia takich rozwiązań, promujących drobnych rolników i przetwórców, poświęcone było m.in. seminarium eksperckie "Gospodarcze aspekty rolnictwa w Małopolsce. Miejsce żywnościowego produktu lokalnego w kształtowaniu konkurencyjności Małopolski", jakie odbyło się we wtorek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Produkt Lokalny Małopolska to pięcioletni program, realizowany w latach 2011-2014 przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Ma na celu wykreowanie systemu wspólnych działań instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz rolników na rzecz zwiększania podaży i popytu jakościowych produktów lokalnych.

Wykreowany w ramach projektu "Model Produktu Lokalnego Małopolska" ma stać się ważnym instrumentem zrównoważonego rozwoju Małopolski, w szczególności słabo rozwiniętych obszarów wiejskich.

Tworzenie modelu będzie składać się z kilku etapów. W pierwszej kolejności ustalone zostaną lokalne produkty, związane z konkretnymi obszarami. Produkty lokalne z danego regionu wejdą z kolei w skład marek lokalnych - w ramach projektu opracowany zostanie kodeks postępowania, który będzie określał zasady zaliczania produktów do danej marki lokalnej.

Jak zakładają organizatorzy, aby przedsięwzięcie odniosło sukces mierzony ilością sprzedawanych produktów lokalnych, niezbędne będzie stworzenie zintegrowanego systemu promocji, marketingu i sprzedaży, którym zajmie się Centrum Marki Lokalnej, utworzone przy Fundacji. Ostatni etap zakłada, że wypracowane przychody zostaną ponownie zainwestowane, aby podnieść zdolność wytwarzania kolejnych produktów oraz aktywizować lokalną społeczność.

Projekt realizowany jest ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i ma za zadanie promocję lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa produktów rolnych jako sposobu na przyspieszenie rozwoju słabo rozwiniętych obszarów wiejskich w Małopolsce.

Budżet projektu wynosi 11 mln 377 tys. zł, w tym dotacja ze strony Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w wysokości 10 mln zł 297 tys. zł. Partnerem projektu jest Le R,seau Echanges - D,veloppement Durable, który będzie dostarczał wiedzy eksperckiej oraz doświadczeń z funkcjonujących systemów produkcji, dystrybucji i sprzedaży produktów lokalnych w Szwajcarii.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska jest organizacją pozarządową, której celem i misją jest wspieranie rozwoju zrównoważonego dla poprawy jakości życia w wymiarze społecznym i gospodarczym.