Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej opracowała propozycję zmian legislacyjnych regulujących działalność rolników, która polega na przetwarzaniu sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli na małą skalę.

Modyfikacje obowiązujących przepisów przedstawione przez Fundację obejmują ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ich wdrożenie ma na celu uporządkowanie statusu formalnego tzw. „sprzedaży bezpośredniej" prowadzonej przez rolników, a także umożliwienie wprowadzenia ułatwień w procedurze jej rejestracji pod kątem przepisów podatkowych oraz sanitarno - weterynaryjnych.

Jak podkreślają autorzy proponowanych zmian, kluczowym zagadnieniem jest zdefiniowanie charakteru działalności rolniczej, przekraczającej ramy dotychczasowej definicji. Prostym rozwiązaniem tego problemu może być rozszerzenie definicji „działalności rolniczej", która zostałaby zastąpiona terminem „produkcji powiązanej". Oznaczałaby ona prowadzenie przetwórstwa na bazie własnego surowca, we własnym zakresie i we własnym gospodarstwie, połączonego ze sprzedażą do konsumenta końcowego lub zakładu (sklepu detalicznego, restauracji, stołówki szkolnej), który sprzedaje produkt do konsumenta końcowego. Przyjęcie takiej definicji z jednej strony może usunąć wszelkie wątpliwości, dotyczące opodatkowania tej formy sprzedaży i tym samym ograniczyć szarą strefę, a z drugiej strony umożliwić, poprzez odwołanie się do tej definicji, uporządkowanie innych ustaw i rozporządzeń istotnych dla uregulowania tej kwestii.

„Kwota przychodów wolna od opodatkowania pozwoli z jednej strony na prowadzenie tej działalności na niewielką skalę a jednocześnie nie będzie stanowiła bariery dla ujawnienia prowadzonej działalności z obawy przed utratą możliwości pozostawania w systemie ubezpieczeń społecznych rolników. Tej funkcji nie spełni kwota 7 tys. zł (zbyt niska) zawarta w senackim projekcie ustawy, podejmującym próbę regulacji tej kwestii. Nieopodatkowany przychód roczny 40 tys. zł może wydać się wysoki (3,3 tys. zł miesięcznie) i niesprawiedliwy wobec podatników rozliczających się z przychodów na podstawie ustawy o podatku od osób fizycznych. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w proponowanym systemie nie ma żadnej możliwości zwrotu poniesionych kosztów na produkcję. Jeżeli założona rentowność prowadzonej działalności będzie na poziomie 15 proc., wówczas proponowana kwota zwiększa dochody rolnika o 500,zł miesięcznie, czyli pozwala uzyskać niewielkie dodatkowe dochody w systemie produkcji powiązanej, które mogą mieć istotne znaczenie dla małych gospodarstw lub zachęcić bardziej energicznych rolników do wdrożenia produkcji na większą skalę, już w standardowym systemie działalności gospodarczej." - czytamy w uzasadnieniu proponowanych zmian.  

Fundusz proponuje zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych polegające na uznaniu za działalność rolniczą również produkcji powiązanej, polegającej na przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, jeżeli:

  • sprzedaż produktów odbywa się na rzecz konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego;
  • przetwarzanie produktów nie odbywa się przy zatrudnianiu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;
  • przetwarzanie i sprzedaż produktów ma charakter dodatkowy w stosunku do prowadzonej w gospodarstwie rolnym działalności rolniczej;
  • prowadzona jest ewidencja sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych;
  • kwota przychodu z takiej działalności nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 40 tys. zł.  

Nad koncepcją uporządkowania tego zagadnienia Fundacja współpracuje z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Małopolskiej Izby Rolniczej, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Związku Województw RP oraz z panią Poseł Dorotą Niedzielą, Przewodniczącą Podkomisji nadzwyczajnej do spraw zmian legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych.

- Wspieranie krótkich łańcuchów sprzedaży i bezpośrednich powiązań pomiędzy rolnikami oraz lokalnymi sprzedawcami detalicznymi jest jednym z celów Fundacji, Wspólnej Polityki Rolnej oraz przyjętą przez rząd „Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa". Rozszerzenie zakresu sprzedaży o jedno ogniwo w stosunku do propozycji senackiego projektu ustawy dot. lokalnych sklepów i restauracji pozwoli rolnikom na sprzedaż produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli na małą 
skalę - mówi Marek Zagórski, prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Równolegle Fundacja podjęła prace nad przygotowaniem pierwszego tzw. poradnika dobrych praktyk (w zakresie produkcji serów w przydomowej przetwórni), który ma umożliwić stosowanie odrębnej procedury dopuszczania przetwórstwa na niewielką skalę przez Inspekcję Weterynaryjną. Na bazie tego dokumentu, powstanie tzw. poradnik bazowy, który ułatwi opracowywanie procedur sanitarnych i weterynaryjnych dla produkcji kolejnych produktów (w tym także produktów pochodzenia roślinnego).