Na stronie internetowej Agencji Nieruchomości Rolnych wciąż nie ma żadnego oświadczenia woli ANR co do skorzystania z prawa pierwokupu lub wykupu.

Poprosiliśmy agencję o informacje na temat złożonych wniosków dot. przeniesienia własności nieruchomości rolnych i wydanych decyzji administracyjnych na nabycie nieruchomości rolnych.

Jak informuje agencja, wg stanu na 30.06.2016 roku do OT i Filii ANR wpłynęło 915 wniosków dot. przeniesienia własności nieruchomości rolnych. ANR wydała łącznie 136 decyzji administracyjnych na nabycie nieruchomości rolnych, a 779 wniosków jest jeszcze w trakcie rozpatrywania.

Najwięcej wniosków wpłynęło do OT w Warszawie – 181, OT w Lublinie – 145, OT w Rzeszowie – 108, OT w Bydgoszczy – 88 i OT w Poznaniu – 67. Najmniej wniosków przyjął OT w Gorzowie Wlkp. – 5, Filia w Zielonej Górze – 7 i Filia w Koszalinie – 13.

Spośród 136 wydanych decyzji: 126 to decyzje pozytywne (93%), na powierzchnię 341 ha, a 10 to decyzje o umorzeniu na powierzchnię 19 ha.

Decyzje pozytywne oznaczają, że Agencja zgodziła się na przeniesienie własności nieruchomości rolnych, natomiast w 10 przypadkach podjęła decyzję o umorzeniu, ze względów formalnych (błędy w dokumentacji). Agencja nie wydała dotychczas żadnej decyzji negatywnej tzn. odmownej.

Najwięcej decyzji wydano w OT w Warszawie – 55, OT w Bydgoszczy – 18, Filii w Łodzi – 17, OT w Olsztynie – 12 i OT w Lublinie – 11. OT w Bydgoszczy wydał 4 decyzje o umorzeniu oraz po jednej decyzji o umorzeniu wydały OT w Warszawie, Filia w Łodzi, OT w Olsztynie i Szczecinie, Filia w Suwałkach i OT w Gdańsku. Decyzje wydawane są w terminach obowiązujących w KPA - zapewniono.

 Agencja przedstawiła też szczegółową informację o nabywaniu nieruchomości do Zasobu w trybie pierwokupu i wykupu na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2016 roku).

I tak:

Pierwokup – art. 3 ust. 4 ukur

                W okresie 01.01. – 30.04.2016 r.  Agencja złożyła 5 oświadczeń o woli skorzystania z pierwokupu w stosunku do nieruchomości o powierzchni 197,31 ha.

W okresie 01.05.2016 - 30.06 2016 ANR nie korzystała z prawa pierwokupu nieruchomości.

Nabywanie nieruchomości rolnych „wykup” – art. 4 ust. 1 ukur

W okresie 01.01. – 30.04.2016 r.  Agencja nie złożyła oświadczeń o woli skorzystania z tego prawa.

Natomiast w okresie objętym zmienionymi przepisami dotyczącymi obrotu ziemią, tj. od 1 maja tego roku, ANR nie korzystała z przysługujących jej praw:

W okresie 01.05.2016 - 30.06 2016 ANR nie korzystała z prawa pierwokupu nieruchomości i nabycia nieruchomości.

Ustawodawca określił wg poniższego opisu w jakim przypadku ANR przysługuje pierwokup i wykup:

Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości rolnej (w wypadku umów sprzedaży) lub prawo nabycia nieruchomości rolnej (w wypadku innych umów przenoszących własność nieruchomości rolnych np. darowizny, wniesienia mienia do spółki). Uprawnienia te polegają na tym, iż w wypadkach określonych w ustawie, Agencji przysługuje prawo wejścia w miejsce nabywcy i nabycia nieruchomości za cenę i na warunkach określonych przez strony umowy.

W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli:

1)  umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej przez 3 lata, dzierżawione jest całe gospodarstwo rolne licząc od tej daty oraz

2)    nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy.

Warunkiem jest więc, aby umowa miała formę pisemną i datę pewną (zawarta u notariusza, potwierdzona w urzędzie gminy itd.).

Jeżeli brak jest dzierżawcy uprawnionego do pierwokupu, albo nie wykona on tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje Agencji, w przypadku nabycia nieruchomości rolnej przez:

1)  rolnika indywidualnego, który nie mieszka w gminie gdzie położona jest nabywania nieruchomość, ani w gminie graniczącej,

oraz przez:

2)    kościelne osoby prawne, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit d ustawy, nie należące do tego samego kościoła lub związku wyznaniowego,

3)    w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego  

Biorąc powyższe pod uwagę ocenia się, że liczba umów warunkowych wpływających do ANR będzie znacznie mniejsza – poinformowano, dodając jeszcze: Natomiast jeśli chodzi o pierwsze decyzje w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu i wykupu na podstawie nowych przepisów, to informujemy, że wpływające do ANR umowy warunkowe (pierwokupy) zależą do kontrahentów zewnętrznych i ich decyzji co do nabywania gruntów zgodnie z przepisami ustawy z 14.04.2016 r. Agencja nie ma wpływu na liczbę powstających umów warunkowych, gdyż są to kontraktacje zewnętrzne.

Bez wątpienia. Kiedy zapadną „pierwsze decyzje w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu i wykupu na podstawie nowych przepisów”? Wciąż nie wiadomo.