Zgodnie z wtorkową decyzją RPP, stopa referencyjna wzrosła do 2,25 proc., stopa lombardowa do 2,75 proc., stopa depozytowa do 1,75 proc., stopa redyskonta weksli do 2,3 proc., a stopa dyskontowa 2,35 proc.

Zdaniem głównego ekonomisty Credit Agricole Jakuba Borowskiego, kolejna - po grudniowej - podwyżka stóp o 50 bp wskazuje, że RPP preferuje stopniowe dostosowanie polityki pieniężnej zamiast jej radykalnego i skoncentrowanego w czasie zaostrzenia.

Borowski zauważył, że w komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą główną przyczyną podwyższonej inflacji są czynniki podażowe (wzrost cen surowców i uprawnień do emisji CO2, związane z pandemią zaburzenia w łańcuchach dostaw oraz dokonane wcześniej podwyżki cen energii elektrycznej i opłat za wywóz śmieci).

- Podobnie jak w poprzednich miesiącach Rada odnotowała dodatkowy czynnik proinflacyjny w postaci trwającego ożywienia gospodarczego, w tym wzrostu dochodów gospodarstw domowych. W ocenie Rady inflacja, podbijana przez wzrost taryf na energię elektryczną, gaz i energię cieplną, utrzyma się na podwyższonym poziomie również w 2022 r., a czynnikiem ją ograniczającym będzie tzw. Tarcza Antyinflacyjna. W dłuższej perspektywie Rada oczekuje spadku inflacji, do czego przyczynią się oczekiwane wygaśnięcie części globalnych wstrząsów podbijających dynamikę cen oraz dotychczasowe podwyżki stóp procentowych - wskazał Borowski.

W jego ocenie komunikat Rady wskazuje, iż RPP nadal obawia się wtórnych impulsów inflacyjnych wywołanych przez silny wzrost cen surowców. Ekonomista banku wskazał, że Rada, podobnie jak w grudniu, uzależniła skalę łącznego zacieśnienia monetarnego od "napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji oraz wzrostu gospodarczego, w tym perspektyw sytuacji na rynku pracy". Według Borowskiego, cytowane sformułowania sygnalizują gotowość do dalszego i stopniowego zacieśnienia polityki pieniężnej i akceptowanie przez RPP długotrwałego utrzymywania się inflacji powyżej celu inflacyjnego.

- Treść komunikatu po posiedzeniu RPP stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w lutym nastąpi dalsze zaostrzenie polityki pieniężnej. Zgodnie z naszą zrewidowaną prognozą RPP podniesie stopę referencyjną NBP o 50 pb i 25 pb odpowiednio w lutym i marcu 2022 r. i zakończy cykl podwyżek stóp procentowych - wskazał ekonomista Credit Agricole, dodając, iż więcej światła na perspektywy polityki pieniężnej rzuci środowa konferencja prasowa prezesa NBP.

Zdaniem Borowskiego, treść komunikatu po wtorkowym posiedzeniu Rady jest neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji.

(PAP)