Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel poinformował wczoraj na konferencji prasowej o przeprowadzeniu badań, „z których wynika, że prawie 50 proc. mieszkańców wsi uważa, że nie ma problemu z dostępem do kupna ziemi rolniczej".

A pozostałe 50 proc.?

Podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówiono o wciąż istniejących kłopotach z zabezpieczaniem kredytów na zakup ziemi kredytem na tej ziemi. Ministerstwo jednak nic o tym nie wie – jak wyjaśnia, nowelizacja ustawy przeprowadzona wiosną zlikwidowała wszystkie problemy:

„Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw  (Dz.U. poz. 585) wprowadzona została m.in. zmiana w art. 68 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 790), polegająca na dodaniu ust. 2a, zgodnie z którym, suma hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nie mogła przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień ustanowienia hipoteki. Regulacja ta została wprowadzona m.in. w celu ochrony rolników przed nadmiernym zadłużeniem. W związku z dokonaną zmianą niektóre banki zaprzestały udzielania kredytów, których zabezpieczeniem miałyby być nieruchomości rolne.  W celu rozwiązania zaistniałego problemu podjęte zostały prace legislacyjne, w wyniku których w dniu 6 lipca 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która w ustawie o księgach wieczystych i hipotece uchyliła w art. 68 ust. 2a.

Wejście w życie tej ustawy  spowodowało powrót do stanu prawnego sprzed 30 kwietnia 2016 r., suma hipoteki na nieruchomości rolnej kształtowana jest więc przez strony umowy przy jej ustalaniu. Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie docierają żadne sygnały, aby banki odmawiały obecnie zabezpieczania kredytów hipotekami na nieruchomościach rolnych.”

Czy zięć i synowa będą mogli otrzymywać ziemię i czy rodzeństwo cioteczne stanie się osobami bliskimi? Czy trwają obecnie jakiekolwiek prace nad nowelizacją przepisów dotyczących zasad sprzedaży ziemi? Czy jest odpowiedź MRiRW na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, jaki trafił w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego? – pytaliśmy również, ale i tu MRiRw nie widzi problemu.

„Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 listopada 200 3 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r., poz. 803 z późn. zm.) przez osobę bliską należy rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione. Zięć, synowa, czy też rodzeństwo cioteczne nie są osobami bliskimi w rozumieniu tej ustawy, nie oznacza to jednak, że po spełnieniu określonych w ustawie warunków, te osoby nie będą mogły nabywać nieruchomości rolnych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zajmował stanowiska odnośnie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmienionych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, gdyż takie wystąpienie nie zostało do Ministra skierowane.  Minister ustosunkował się natomiast do uwag Rzecznika jakie zostały przez niego zgłoszone do projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw,  w piśmie z dnia 24 lutego 2016 r.

Należy również wskazać, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi stały monitoring skuteczności przyjętych rozwiązań pod kątem realizacji celów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, możliwe są zatem jej zmiany w przypadku, gdy będzie to niezbędne.”

Wczoraj poinformowano o spodziewanym wszczęciu przez KE postępowania w sprawie naruszenia prawa unijnego - problematyczne wg PAP ma być ograniczenie swobody przepływu kapitału.

Więcej: KE może wszcząć procedurę wobec Polski za ustawę o ziemi

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazywał natomiast na naruszenia prawa własności, wolności gospodarczej oraz prawa dziedziczenia. Uznał, że „choć cele przyjęcia ustawy rolnej (w tym m.in. zapobieganie spekulacjom nieruchomościami rolnymi) są uzasadnione, to jednak przyjęte w ustawie rozwiązania są zbyt daleko idące”.

Więcej: RPO: Ustawa zbyt daleko idzie w zapobieganiu spekulacjom w obrocie ziemią