- Mało jest ludzi dobrze przygotowanych do pracy ze zwierzętami, potrafiących odczytać ich potrzeby. Czy to w schroniskach, czy w gospodarstwach, czy nawet jeśli chodzi o zwierzęta domowe. Właśnie takich chcemy wykształcić - powiedziała pomysłodawczyni nowych studiów prof. dr hab. Maria Tietze, z Katedry Etologii i Podstaw Technologii produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Nowy kierunek na lubelskim Uniwersytecie Przyrodniczym jest jak dotąd jedynym w Polsce, który obejmuje tak szeroki zakres kształcenia. Studenci oprócz etologii (dziedzina badań zachowań zwierząt - dziedziczonych i nabytych) będą poznawać zasady właściwego hodowania i utrzymania zwierząt różnych gatunków, a także warunki ich użytkowania i obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne.

W programie studiów jest m.in. neuro-fizjologia, mikrobiologia, genetyka ogólna i behawioralna, a także akwarystyka, terrarystyka, ornitologia, biologia zwierząt użytkowych, wolnożyjących, gospodarskich, ale też ptaków egzotycznych i ozdobnych. Studenci będą poznawać też biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt, zasady uczenia ich różnych zachowań oraz metody oceny zachowań zwierząt. Będą mogli również studiować zasady i sposoby wykorzystywania zwierząt w różnych terapiach i sportach.

W programie studiów są przewidziane praktyki m.in. w fermach hodowlanych, ośrodkach szkolenia psów, rezerwatach, schroniskach dla zwierząt.

Absolwenci będą mieli kwalifikacje umożliwiające im podjęcie pracy m.in. w ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt a także w służbach nadzorujących i kontrolujących podmioty utrzymujące zwierzęta. Będą mogli prowadzić działalność doradczą w zakresie wyboru zwierząt towarzyszących, kontrolowanej reprodukcji, zarządzania populacjami dziko żyjącymi i chronionymi, prowadzenia terapii z udziałem zwierząt.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku behawiorystyka zwierząt ruszają od 11 marca 2013 r. Rekrutacja rozpoczyna się 10 stycznia. Studia trwają trzy semestry i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Od października 2013 r. w lubelskim Uniwersytecie Przyrodniczym na kierunku behawiorystyka zwierząt będzie można natomiast rozpocząć studia I stopnia - inżynierskie.