Zgodnie z założeniami organizatorów, uczestnicy szkoleń wykazali się posiadaniem podstaw wiedzy z zakresu działalności gospodarczej dotyczącej turystyki oraz minimum doświadczenia w prowadzeniu tej działalności.

W trakcie szkoleń poruszano zagadnienia m. in. z dziedzin budowania markowego produktu turystyki wiejskiej oraz promocji z wykorzystaniem możliwości, jakie tworzy PROW 2007-2013.

W ramach szkoleń przeprowadzono zajęcia warsztatowe, których celem było:
- wskazanie możliwości wsparcia działalności przy wykorzystaniu możliwości jakie tworzy PROW 2007-2013,
- poszerzenie wiedzy z zakresu budowy produktu turystyki wiejskiej,
- podnoszenie jakości świadczonych usług z zakresu agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich,
- zrozumienie zależności pomiędzy poziomem jakości świadczonych usług a promocją obszaru,
- doskonalenie umiejętności współpracy w ramach partnerstwa na rzecz budowy sieciowego produktu turystyki wiejskiej

W trakcie warsztatów opracowano sieciowe produkty turystyki wiejskiej, a następnie, na ich bazie - programy turystyczne, które mogą zostać wprowadzone na rynek usług turystycznych. Z ponad 40 opracowanymi programami można zapoznać się na stronie internetowej CDR w Brwinowie.  

Oprócz warsztatów, uczestnicy szkoleń mili okazję złożyć wizyty na obszarach (m. in. Dunajec-Biała, LGD Dolina Karpia, LGD Wokół Łysej Góry), w których podejmowane są starania sieciowania produktów turystycznych przy wsparciu środków z PROW 2007-2013. W trakcie tych wizyt, uczestnicy zapoznali się z inwestycjami wzbogacającymi infrastrukturę wsi a także z działaniami podnoszącymi atrakcyjność oferty turystycznej obszaru.

Spotkania z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych, organizacji turystycznych i przedsiębiorcami pozwoliły na przedyskutowanie problemów jakie towarzyszą podejmowaniu współpracy w procesie sieciowania usług i atrakcji turystycznych oraz budowie sieciowych produktów wysokiej jakości.

Wszyscy uczestnicy szkoleń warsztatowych otrzymali poradnik "Budowa sieciowego produktu turystyki wiejskiej". Dodatkowo, uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz zbudowania partnerskich relacji w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej.