Szkolenia te będą mogły być przeprowadzone na terytorium Polski lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455), regulująca te zagadnienia, przewiduje zwolnienia z konieczności odbycia szkolenia dla doradców:

a) w zakresie podstawowym dla osób, które, nie dłużej niż 5 lat wstecz:
- nabyły w trakcie procesu nauczania w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej wiedzę objętą programem szkolenia i posiadają stosowne zaświadczenie wydane przez tę szkołę lub
- uzyskały kwalifikacje wymagane dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin,

b) w zakresie podstawowym i uzupełniającym dla:
- pracowników naukowych szkół wyższych lub instytutów badawczych, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne, badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa,
- osób prowadzących szkolenia w tym zakresie.