Podstawą zorganizowania konferencji było podsumowanie projektu "Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów". Jego główną częścią było opracowanie oraz przeprowadzenie pełnego cyklu kształcenia w trybie e-learningowym w formie dwóch pilotażowych studiów niestacjonarnych na kierunku rolnictwo na poziomie inżynierskim i magisterskim.

Od roku akademickiego 2009/2010 na Wydziale Rolnictwa i Biologii wprowadzono kształcenie na odległość z wykorzystaniem metody blended-learning. Polegała ona na prowadzeniu części zajęć za pośrednictwem platform internetowych. W praktyce oznaczało to, że studenci uczestniczyli w większości wykładów oraz części innych zajęć, za pośrednictwem komputerów w miejscach zamieszkania. Pozwoliło to na zaoszczędzenie czasu studentów, łączyło się jednak z potrzebą opracowania przez wykładowców specjalnych, interaktywnych materiałów dydaktycznych.

E-learning stosowany jest również w doszkalaniu doradców rolniczych oraz nauczycieli szkół rolniczych. Za pośrednictwem takich metod, prowadzone są obecnie kursy z mi.in.: zasad prowadzenia gospodarstwa ekologicznego, integrowanej ochrony roślin, zasad przyznawania płatności oraz zasady wypełniania e-wniosku o przyznanie płatności na rok 2015. - Jak mówiła Anna Wujkowska z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów, które przybliżyły zagadnienie nowych form nauki. Do nich należy zaliczyć oprócz e-learningu, także metody dydaktyczne wykorzystujące grywalizację. Opiera się ona na wykorzystywaniu elementów rywalizacji obecnych w grach, do motywowania w pogłębianiu wiedzy.

Rozwój nowych technologii, bez wątpienia wpłynie na zmianę form zdobywania wiedzy. Umożliwi to studiowanie oraz uczestniczenie w kursach osobom aktywnym zawodowo a także mieszkającym w znacznych odległościach od dużych ośrodków akademickich.